Strefy klimatyczne
Podział Polski na strefy klimatyczne pokazano na rysunku 1. Istnieje pięć stref oznaczonych odpowiednio cyframi rzymskimi: I, II, II, IV i V.

Podział na strefy klimatyczne podany jest w załączniku krajowym do normy PN-EN 12831. Normę można zakupić poprzez stronę www.pkn.pl

Mapa stref klimatycznych Polski

                                                            Rys. 1. Mapa stref klimatycznych Polski

 

Projektowa temperatura zewnętrzna
Wartości projektowej temperatury zewnętrznej zamieszczono w tabeli 1. Projektowa temperatura zewnętrzna według PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403.

Tabela 1: Projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna

Strefa klimatyczna Projektowa temperatura zewnętrzna, °C Średnia roczna temperatura zewnętrzna, °C
I -16 7,7
II -18 7,9
III -20 7,6
IV -22 6,9
V -24 5,5


Średnia roczna temperatura zewnętrzna
Wartości średniej rocznej temperatury podano w tabeli 1. Wartości średniej rocznej temperatury są potrzebne do obliczania strat ciepła do gruntu oraz strat ciepła przez przenikanie do przyległych pomieszczeń.

Projektowa temperatura wewnętrzna

Wartości projektowej temperatury wewnętrznej podano w tabeli 2.

Tabela 2. Projektowa temperatura wewnętrzna według PN-EN 12831

Przeznaczenie lub sposób wykorzystania pomieszczeń Przykłady pomieszczeń θint, °C

• Nieprzeznaczone na pobyt ludzi,
• Przemysłowe – podczas działania ogrzewania dyżurnego
(jeśli pozwalają na to względy technologiczne)
magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych 5
• Nie występują zyski ciepła, a jednorazowy pobyt
ludzi znajdujących się w ruchu i okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h,
• Występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
klatki schodowe w budynkach mieszkalnych, hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej 8
• Nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300 W, kościoły,
• Występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni, hale pracy fizycznej o wydatku energetycznym powyżej 300 W,hale formierni, maszynownie chłodni,
ładownie akumulatorów, hale targowe,
sklepy rybne i mięsne
12
• Nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi: a) w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej, b) bez okryć zewnętrznych znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W,
• Występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, wyposażone w paleniska węglowe
oświetlenia itp., nieprzekraczające 10 W na 1 m3 kubatury
sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, pomieszczenia hale produkcyjne, sale gimnastyczne, kuchnie indywidualne 16
• Przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej
• Kotłownie i węzły cieplne
pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń, muzea i galerie sztuki z szatniami, audytoria 20
• Przeznaczone do rozbierania
• Przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży
łazienki, rozbieralnie – szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety
lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale
niemowląt i sale dziecięce w żłobkach,
sale operacyjne
24

 θint – projektowa temperatura wewnętrzna przestrzeni ogrzewanej, °C

 

Z PN-82/B-02403...

Podział Polski na pięć stref kimatycznych według PN-EN 12831 odpowiada dokładnie dotychczasowemu podziałowi według normy PN-82/B-02403.

W PN-82/B-02403 istniał podział na okres letni i okres zimowy. Okres letni - trwający od kwietnia do września. W okresie tym obszar Polski podzielono na dwie strefy klimatyczne: obszar Polski Północnej (strefa I) i obszar Polski Środkowej (strefa II). Okres zimowy - trwający od grudnia do stycznia. W okresie tym obszar Polski podzielono na pięć stref klimatycznych.

Strefy klimatyczne Polski - okres letni Strefy klimatyczne Polski - okres zimowy

 

Polskie Normy PN można zamówić w serwisie www.pkn.pl - Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.