Nowelizacja ustawy o odpadach - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - zastępuje poprzednią Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Wprowadzenie nowelizacji ma na celu ujednolicenie prawa polskiego w zakresie gospodarki odpadami, z legislacją unijną, tzn. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania. Przepisy nowej ustawy podkreślają znaczenie sposobów selektywnego zarządzania odpadami, w kolejności: zapobieganie powstawaniu, przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne procesy odzysku i unieszkodliwianie.

Ustawa ustala normy tworzenia planów gospodarowania odpadami oraz postępowania z niektórymi ich kategoriami (np. komunalnymi, medycznymi, weterynaryjnymi) wraz z wytycznymi przetwarzania termicznego i składowania, zasady rejestru podmiotów wprowadzających odpady, obowiązek i zasady sporządzania ewidencji odpadów i dwóch sprawozdań o odpadach. Definiuje "dealera" jako sprzedawcę odpadów i "brokera" czyli pośrednika w obrocie odpadami. Uregulowano kwestię obowiązków przedsiębiorców wytwarzających i posiadających odpady, sprzedających i pośredniczących w obrocie nimi oraz podmiotów administracji publicznej.

Nowe definicje otrzymały pojęcia "odzysku" i "recyklingu":

  • odzysk – to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lubogólnie w gospodarce;
  • recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.

Utrzymano dotychczasową definicję odpadu, której brzmienie przypominamy:

  • odpady - to każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany.

Zmodyfikowano przesłanki uznawania przedmiotów lub substancji za produkty uboczne. Na mocy przepisów nowej ustawy utworzona będzie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (tzw. BDO), która zastąpi obecną bazę – Zintegrowany System Odpadowy.

Zmianie uległa wysokość kary za transport odpadów bez zezwolenia na ich posiadanie lub w przypadku niewpisania do rejestru, która wynosi teraz od 2 tys. do 10 tys. zł.