Walne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa (WZC KFCh), podsumowujące działalność Forum w roku 2012, odbyło się zgodnie z planem w piątek 17 maja 2013 roku w Hotelu City SM Business & SPA w Krakowie. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, w tym Członkowie Związku z blisko 53 firm z ponad 120 Członków KFCh i goście reprezentujący polskie uczelnie techniczne, organizacje i media branżowe.

Walne Zebranie Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców składało się z części formalnej i obrad tematycznych. Najpierw dokonano wyboru Prezydium Walnego Zebrania Członków Związku, przyjęto porządek obrad, rozpatrzono sprawozdania Zarządu KFCh, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego VII kadencji i udzielono absolutorium tym organom Forum za działalność w ostatnim roku (18.05.2012-17.05.2013 r.)

W dalszej części obrad, którym przewodniczył Pan Józef Kisielnicki, głos zabrał Pan Grzegorz Michalski (GEA Refrigeration Poland Sp. z o.o.) podejmując temat legislacji f-gazowej i jednocześnie przedstawiając stanowisko europejskiego stowarzyszenia AREA (Air-Conditioning and Refrigeration European Association) wobec unijnych planów f-gazowych i zgłoszonej rewizji tych przepisów przez Basa Eickhouta - posła do Parlamentu Europejskiego, reprezentującego Holenderską Partię Zielonych „Dutch Green”. Pełni o rolę posła-sprawozdawcy proponowanej rewizji ustawy F-gazowej z 2006 roku. Rewizja ta stanowi nowelizację przepisów w kierunku dalszego ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych. Więcej na ten temat http://www.eia-international.org/european-parliament-report-calls-for-widespread-ban-on-hfcs

Finalna wersja ustawy f-gazowej podlegająca głosowaniu, uwzględniająca komentarz posła Eickhouta powinna pojawić się na przełomie III i IV kwartału 2013 roku. Od ukazania się rewizji ustawy f-gazowej, AREA kontaktuje się z członkami Komisji Środowiska i Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego oraz innymi organizacjami takimi jak EPEE (European Partnership for Energy and the Environment). Referent przedstawił także spektrum konsekwencji aktualnej polityki f-gazowej. Wywołana została dyskusja na temat wprowadzenia na rynek urządzeń wstępnie napełnionych czynnikiem chłodniczym (pre-charging), niehermetycznie zamkniętych. AREA wraz z KFCh przyjęły zgodne stanowisko: zakazu fabrycznego napełniania urządzeń typu split z uwagi m.in. na to, że odpowiedzialność serwisowa i gwarancyjna spada na instalatora nie zaś na producenta urządzenia. Oficjalną opinię AREA można znaleźć w opracowaniu: http://www.area-eur.be/system/files/Documents/AREA%20EP%20hearing%20130227.pdf

Polska to ostatnie państwo w Unii Europejskiej, w którym nie zostało wdrożone rozporządzenie unijne dotyczące f-gazów EU 842/2006. Nie uczyniono tego dotychczas od 2006 r., mimo obowiązku wprowadzenia legislacji f-gazowej najpóźniej z dniem 4 lipca 2011 r. Rodzima ustawa f-gazowa (połączona f-gazowa i ozonowa) zatrzymała się na etapie założeń do projektu ustawy. Brak legislacji f-gazowej i certyfikacji pozostawiamy bez komentarza… Więcej na ten temat: http://www.hvacr.pl/prawo-f-gazy-albo-stagnacja-albo-komplikacja

W czasie wykładu dr Andrzeja Sadowskiego, dotyczącego szkoleń zawodowych dla techników - specjalistów chłodnictwa i klimatyzacji, podjęto dyskusję o możliwościach reaktywacji niemal nieistniejącego w naszym kraju nauczania zawodu technika chłodnictwa. Prelegent zwrócił uwagę na niejednolite nazewnictwo zawodu w różnych resortach: technik urządzeń sanitarnych (MEN), technik urządzeń chłodniczych (MPIPS), technik chłodnictwa i klimatyzacji (MG). Zgłaszany od lat przez pracodawców niedobór wykwalifikowanej kadry chłodniczej skłonił KFCh do podjęcia działań w sprawie nauczania zawodu chłodnika.

Pan Józef Kisielnicki (Kliweko) przedstawił postulaty i poprawki opracowane przez Krajowe Forum Chłodnictwa dotyczące korekty niejasnych zapisów projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). W projektowanej ustawie OZE określono „małą instalację” jako instalację w zakresie 70-300 kW mocy cieplnej lub chłodniczej oraz „mikro instalację” uwzględniającej moc cieplną lub chłodniczą poniżej 70 kW. KFCh zwraca uwagę, że istnieją instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne przekraczające 1 MW, które będą pracować na potrzeby własne i które, w rozumieniu ustawy, nie będą objęte jakimkolwiek nadzorem prawnym, o które KFCh upomina się w swoich postulatach. Ustawodawca nie dostrzegł też energii cieplnej pozyskanej wskutek pracy dużych instalacji chłodniczych lub dużych agregatów chłodniczych w klimatyzacji. Ponadto większe instalacje w rozumieniu projektu ustawy OZE wymagają uzyskania koncesji.

Zwrócono uwagę na plan wprowadzenia zbyt skomplikowanych procedur np. w sprawie certyfikowania instalatora, gdzie termin egzaminu ma zostać wyznaczany przez samego Ministra Gospodarki (z 3 miesięcznym wyprzedzeniem co może prowadzić do niewielkiej ilości terminów egzaminacyjnych w roku kalendarzowym) i zbyt wysokich opłat za uzyskanie certyfikatu instalatora, które mają wynosić: uzyskanie 25%, przedłużenie 10%, koszty akredytacji 150% przeciętnego wynagrodzenia (średniej krajowej).

Dzięki działaniom podjętym przez KFCh posłowie komisji sejmowej zobowiązali Ministra Gospodarki do wprowadzenia poprawki w definicji „odnawialnego źródła energii". Definicja przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki RP we wszystkich przygotowywanych przez nie aktach prawnych nie uwzględniała jako źródła energii odnawialnej energii aerotermalnej i hydrotermalnej, związanych z techniką pomp ciepła. Po dyskusji w podkomisji posłowie zobowiązali Ministra Gospodarki do włączenia do definicji „oze” ww źródeł energii. Druga istotna zmiana dotyczyła wyłączenia z konieczności ubiegania się o pozwolenie na budowę „montażu pomp ciepła”. Wprowadzone zostały też zmiany odnośnie opłat za egzamin i certyfikat OZE. Wycofano się z obligatoryjnej stawki 20% kwoty średniej krajowej za przeprowadzenie egzaminu zamieniając ją na zakres od 5 do 20%. Opłata za wydanie certyfikatu została utrzymana na dotychczasowym poziomie 5% przeciętnego wynagrodzenia. Inne działania KFCh można znaleźć na stronie www.kfch.pl

W dalszej części spotkania przedstawiono także stanowisko KFCh w sprawie projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych COM(2012) 643 final i w sprawie nowych „warunków technicznych” czyli nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W porządku obrad znalazła się też informacja o nowym Związku ze Stowarzyszeniem Nowoczesne Budynki, o złożeniu wniosku w sprawie ogólnopolskich dotacji na szkolenia dotyczące m.in. obowiązkowej certyfikacji zawodowej (RSE). W czasie przeznaczonym na propozycje Członków KFCh odnośnie działalności Związku, dyskutowano o funkcjonalnościach strony internetowej i zwrócono uwagę na znaczny spadek zainteresowania szkoleniami w zakresie certyfikacji ozonowej organizowanymi w regionalnych Centrach Szkoleń i Certyfikacji KFCh - skutku nieuregulowanych przepisów prawa krajowego.

Przed zamknięciem obrad omówiono i uchwalono budżet Związku. Po zakończeniu oficjalnej części Walnego, wszyscy uczestnicy spotkali się na kolacji w restauracji Klezmer Hojs na krakowskim Kazimierzu, gdzie kontynuowano branżowe dyskusje.

Wczasie obrad, dla osób towarzyszących uczestnikom spotkania Forum w Krakowie, zorganizowano zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego oraz Kopalni Soli „Wieliczka”.

O Krajowym Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców
Krajowe Forum Chłodnictwa Związek PracodawcówPierwsze, założycielskie zebranie miało miejsce w Warszawie w maju 2000 roku. W spotkaniu tym uczestniczyło 17 założycieli Związku, a dzisiaj Forum skupia niemal 130 przedsiębiorstw sektora chłodniczego i klimatyzacyjnego z całej Polski, głównie małych i średnich przedsiębiorstw ( MSP). Najwięcej wśród nich jest firm instalacyjno-montażowych, następnie producentów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych i dystrybutorów urządzeń i czynników chłodniczych.
Związek powstał w celu reprezentowania interesów krajowej branży chłodnictwa i klimatyzacji w Polsce i na arenie międzynarodowej. KFCh nawiązało współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Klimatyzacji i Chłodnictwa AREA, Międzynarodowym Instytutem Chłodnictwa MICH. Członkowie Związku uczestniczą w pracach Komitetów Technicznych CEN; współpracują z ministerstwami środowiska, gospodarki i rolnictwa, PKN, UDT, polskimi uczelniami technicznymi i zajmują się ochroną
interesów branży chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła.
Członkowie KFCh otrzymują cenne informacje i interpretacje np. przepisów prawnych oraz projektów ustaw i rozporządzeń, otrzymują gotowe wzory dokumentów, wsparcie w relacjach z urzędami takimi jak UDT, IOŚ, raporty nt. stanu i perspektyw rozwoju branży, wymiany informacji i poszerzenia kontaktów handlowych.
Raz w roku odbywa się Walne Zebranie Członków - spotkanie firm zrzeszonych w KFCh, reprezentowanych przez ich właścicieli i ich kadrę zarządzającą. Kolejne Walne Zebrania KFCh odbywają się w różnych miejscach naszego Kraju.
Forum zgodnie ze swoją nazwą to miejsce spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy Członkami środowiska chłodniczego. Działa od ponad 10 lat podczas wspomnianych regularnych corocznych WZC, konferencji i innych spotkań organizowanych przez Zarząd oraz Zespoły Konsultacyjne KFCh. Ostatnio KFCh uruchomiło również forum dyskusyjne na swojej stronie internetowej.
Zarząd VII kadencji Krajowego Forum Chłodnictwa:
• Prezes Zarządu: Wojciech Żmigrodzki (Danfoss)
• Wiceprezes Zarządu: Grzegorz Michalski (GEA Grasso)
• Członek Zarządu: Robert Grejcz (Emerson)
• Członek Zarządu: Marian Marek Czarnacki (Anmark)
• Członek Zarządu: Wacław Maniawski (Elektronika)
Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców jest Pan Grzegorz Gontarz.
Dane kontaktowe:
"Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców
Al. Jana Pawła II 23 lok. 206, 00-854 Warszawa
tel.: +48 22 653 85 99
fax: + 48 22 653 95 21
e-mail: biuro@kfch.pl
Więcej o działalności Forum można dowiedzieć się w serwisie internetowym www.kfch.pl