Uzgodniona przez wszystkie 197 stron Protokołu montrealskiego w październiku 2016 r., Poprawka Kigali do Protokołu montrealskiego zobowiązuje kraje do ograniczenia produkcji i zużycia HFC o ponad 80% w ciągu najbliższych 30 lat. Szacuje się, że globalne wdrożenie poprawki z Kigali zapobiegłoby emisji do roku 2050 do 80 miliardów ton ekwiwalentu CO2.

Włochy są 133. krajem, który zobowiązał się do wycofania czynników chłodniczych HFC ratyfikując Poprawkę.