Genewa/Szwajcaria, listopad 2018 r. — The Chemours Company (NYSE: CC), firma z branży chemicznej o globalnym zasięgu i czołowej pozycji na rynku technologii bieli tytanowej, fluoroproduktów oraz rozwiązań chemicznych, zachęca branżę HVACR by była gotowa do kolejnego etapu stopniowego zmniejszania kontyngentu F-gazów w 2021 roku, przyśpieszając zarówno opracowywanie urządzeń i systemów przystosowanych do czynników A2L, jak i stosowanie dostępnych na rynku czynników A2L. Czynniki te, określone jako umiarkowanie palne, w porównaniu do klas 2 lub 3, mają niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i dają możliwość stosowania w urządzeniach o większym napełnieniu, w porównaniu do czynników klasy 3, jak węglowodory. Aby umożliwić oraz wesprzeć proces przechodzenia na czynniki chłodnicze z grupy A2L konieczne jest zintensyfikowanie szkoleń na temat ich stosowania, jak również pogłębianie wiedzy w zakresie metod oceny ryzyka.


Dlaczego musimy działać już teraz?
W styczniu 2015 r. w Europie weszły w życie regulacje F-gazowe mające na celu zwrócenie rynku w kierunku rozwiązań o niższym GWP w ramach realizacji istotnych celów dotyczących ochrony klimatu. Wprowadzono dopuszczalne pułapy i stopniowe ograniczanie ilości gazów HFC, które można ulokować na rynku UE na podstawie systemu kontyngentów, wyrażonych w tonach ekwiwalentu CO2 zgodnie z GWP danego produktu. Kontyngent jest konsekwentnie zmniejszany, co skutkuje na rynku mniejszą dostępnością i wzrostem cen czynników chłodniczych o wysokim GWP, takich jak R-404A i R-410A. Po radykalnym zmniejszeniu kontyngentu F-gazów w 2018 r., na rok 2021 planowana jest kolejna znaczna redukcja.
W ramach redukcji czynników HFC w 2021 r. (zob. Rys. 1) kontyngenty zmniejszą się aż o 55% w stosunku do poziomu bazowego. Branża musi być zatem przygotowana do działania. Ale jak? Poprzez stosowanie czynników chłodniczych o najniższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), odpowiednich dla danego zastosowania. Czynniki takie powinny odznaczać się optymalnie zrównoważonymi właściwościami, takimi jak: wydajność, wpływ na środowiskowo naturalne, bezpieczeństwo i całkowity koszt użytkowania (TCO). W wielu przypadkach rozwiązaniem będzie użycie czynnika chłodniczego z grupy A2L. Stopień palności stanowi często niezbędny kompromis w celu uzyskania produktów o najniższym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) bez obniżania wydajności, efektywności energetycznej i opłacalności całej inwestycji. Czynniki chłodnicze z grupy A2L muszą być wdrażane w dużych ilościach i na dużą skalę. Dzięki temu branża sprosta wyzwaniom wiążącym się ze stopniowym zmniejszaniem F-gazów.

Rys. 1.


Mimo że europejskie rozporządzenie F-gazowe „działa zgodnie z planem”, przyczyniając się do zmniejszania całkowitej emisji CO2 powstającej z gazów fluorowęglowodorowych, jak dotąd osiągnięto jedynie pierwszy znaczący poziom redukcji emisji. W dalszej perspektywie należy wziąć pod uwagę fakt, że aby skutecznie spełnić przyszłe wymagania i jednocześnie zaspokoić potrzeby rynku, producenci muszą jak najszybciej zwiększyć poziom wykorzystywania czynników chłodniczych z grupy A2L. Istnieją jednak wyzwania, którym należy stawić czoła w pierwszej kolejności. Ostatnie obszerne raporty dotyczące przywozu towarów poza kontyngentami wskazują na potrzebę surowszego egzekwowania rozporządzenia w celu zapewnienia osiągnięcia celów klimatycznych. Aby w pełni przygotować rynek na kolejne stopniowe obniżanie emisji F-gazów, należy zaktualizować normy bezpieczeństwa, tak aby odpowiednio odzwierciedlały zróżnicowanie w zakresie wielkości napełnienia urządzeń oraz wymogi konstrukcyjne/ ulgi dla czynników o różnych stopniach palności. Ponadto konieczna jest intensyfikacja szkoleń z zakresu stosowania czynników chłodniczych z grupy A2L. Zwiększenie liczby kompetentnych, wykwalifikowanych techników w połączeniu z poszerzaniem wiedzy na temat metod oceny ryzyka i interpretacji norm EN378 i IEC umożliwi i ułatwi przyjęcie rozwiązań o niższym GWP.


Rosnąca dynamika zmian na rynku
Dobrą wiadomością jest to, że wzrasta świadomość na temat produktów A2 oraz ich właściwości i zalet. Organizacje takie jak FETA, Instytut Chłodnictwa (IoR) oraz różni producenci sprzętu już dziś oferują przewodniki na ten temat. Producenci komponentów pracują równolegle z dostawcami czynników chłodniczych, takimi jak Chemours, nad badaniem i zatwierdzaniem nowych mieszanek A2L. Pierwsze prototypy sprężarek są już dostępne lub właśnie wchodzą w fazę testów w terenie. Targi Chillventa 2018 również przyczynią się do znacznego poszerzenia oferty, ponieważ producenci będą rywalizować między sobą, aby móc wprowadzić swoje produkty na rynek.
Obowiązują normy, takie jak EN378 lub IEC60533-2-40, umożliwiające obliczanie bezpiecznych wielkości ładunku czynników chłodniczych z grupy A2L. Wytyczne dotyczące obliczeń są również dostępne u wykonawców i w stowarzyszeniach branżowych. Przepisy w Wielkiej Brytanii i Europie koncentrują się na ocenie ryzyka. Oczywiście urządzenia przystosowane do stosowania gazów klasy A2L są dobrym rozwiązaniem, jednakże podczas instalacji takich urządzeń trzeba uwzględnić dodatkowe zagrożenia związane z umiarkowaną palnością czynnika chłodniczego. Należy ocenić i ograniczyć ryzyko powstania atmosfery palnej, a następnie zapłonu. Czynniki chłodnicze A2L stanową o tyle mniejsze wyzwanie, gdyż mają one wyższe dolne granice palności (LFL) i trudniej ulegają zapaleniu niż czynniki chłodnicze klasy A3. Dodatkowe materiały dostępne są u konsultantów branżowych i w ośrodkach szkoleniowych, w których można uzyskać niezbędną pomoc w zakresie oceny ryzyka.
Obecnie dysponujemy bardziej precyzyjnymi informacjami na temat stosowania czynników chłodniczych z grupy A2L oraz technologii chłodniczej czynników HFO na bazie wodorofluoroolefin, która znacznie ułatwia osiąganie celów dotyczących niższego GWP stawianych przez regulacje F-gazowe Unii Europejskiej. W przypadku nowych urządzeń asortyment produktów spełniających te kryteria został poszerzony o mieszanki HFO, takie jak R-454A w chłodnictwie i R-454B w klimatyzacji.


W jaki sposób Chemours może pomóc Twojej firmie?
Firma Chemours jest przygotowana do wspierania firm podczas procesu przechodzenia na czynniki chłodnicze o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP). Oferujemy pełne portfolio rozwiązań o niskim GWP dla szerokiej sieci Dystrybutorów Partnerskich przy wsparciu ze strony naszych ekspertów technologicznych. Seria czynników chłodniczych Opteon™ XL to rozwiązania o niskim potencjale GWP opracowane specjalnie po to, aby umożliwić europejskiemu rynkowi czynników chłodniczych spełnienie wymogów określonych w regulacjach F-gazowych. Stosowanie rozwiązań Opteon™ XL w urządzeniach chłodniczych, pompach ciepła, chłodniach i klimatyzacji zapewnia znaczące obniżenie GWP (do 99%) w porównaniu z zastępowanymi fluorowęglowodorowymi czynnikami chłodniczymi poprzedniej generacji.

Co można zrobić?
Mogą Państwo zacząć działać już teraz! Technologia oparta na gazach klasy A2L i HFO stała się już rzeczywistością i odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów klimatycznych i zapewnianiu ciągłości biznesowej. W materiałach dla branży chłodniczej publikowanych jest coraz więcej analiz przypadków, a czołowe sieci handlowe decydują się na postęp i wprowadzają nowe czynniki chłodnicze w ramach swoich strategii długoterminowych. Brzmi to obiecująco, ale warto wziąć pod uwagę, że pozostała część rynku, w tym segment pomp ciepła, również musi zgłaszać swoim dostawcom zapotrzebowanie na produkty z klasy A2L, co wygeneruje jeszcze większy popyt i pomoże w przyspieszeniu dostępności kompatybilnych urządzeń. Do końca 2020 r. muszą powstać i być gotowe urządzenia i systemy wykorzystujące nowe czynniki chłodnicze z klasy A2L. Poprzeczkę postawiono wysoko, ale firmy mogą liczyć na rozwiązania oferowane pod marką Opteon™, które ułatwią odnalezienie się w nowej rzeczywistości czynników chłodniczych i pomogą sprostać nowym wyzwaniom.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej opteon.com