Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego Wydziału Techniki Morskiej i Transportu zaprasza na studia podyplomowe pt. „Chłodnictwo i Klimatyzacja”. 

Studia podyplomowe są kierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych minimum pierwszego stopnia kierunków technicznych lub pokrewnych pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Studia podyplomowe będą trwały 2 semestry, w systemie niestacjonarnym w sobotę i niedzielę.
Rekrutacja na studia w formie elektronicznej na www.zut.edu.pl studia podyplomowe od 01.11.2017 roku do 20.02.2018 roku. 
Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację pod adresem email: kkitch@zut.edu.pl, www.kkitch.zut.edu.pl tel. 91 449 40 62
Planowane rozpoczęcie 03.03.2018.
Koszt 4000 zł (za dwa semestry) możliwa płatność w ratach.


Wymagane dokumenty:

1) odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów wyższych / potwierdzoną przez uczelnię kopię odpisu dyplomu,

2) kopia dowodu osobistego / innego dokumentu potwierdzającego tożsamość słuchacza,

3) 1 fotografia,

4) karta zgłoszenia wydruk z elektronicznej rekrutacji,

5) skierowanie z zakładu pracy jeżeli kandydat jest delegowany przez zakład pracy. 

 

Opis kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych "Chłodnictwo i Klimatyzacja"

Absolwent po zakończonych studiach będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje na temat projektowania, doboru urządzeń chłodniczych, pomp ciepła i systemów klimatyzacji, znajomość ich budowy i wiedza o eksploatacji obiektów lądowych i morskich, ze szczególnym naciskiem na energooszczędność, odnawialne źródła energii i ochronę środowiska.
Będzie posiadał umiejętności projektowania nowoczesnych systemów klimatyzacji co związane jest z utrzymaniem parametrów komfortu: cieplnego; zapachowego, dźwiękowego czy biometeorologicznego. Troska o czystość dezynfekowanie i oczyszczenie kanałów jednostek wewnętrznych klimatyzatorów, wyposażenie w systemy ciągłego monitorowania i antybakteryjnego przygotowywania powietrza.
Absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach branży chłodniczej i klimatyzacji w chłodniach portowych, na statkach morskich, w instytucjach i ośrodkach związanych z techniką chłodniczą, klimatyzacyjną, przetwórstwem i przechowalnictwem żywności; ochroną środowiska i transportem.


Studia podyplomowe „Chłodnictwo i Klimatyzacja”

Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Studia są kierowane do osób z wyższym wykształceniem, w szczególności kadry inżynierskiej branży HVACR z firm wykonawczych, biur projektowych, służb utrzymania ruchu, dystrybutorów.
Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na doskonalenie praktycznych umiejętności absolwenta i zawiera bardzo dużą liczbę godzin praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów i projektów).
Absolwent studiów podyplomowych nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania, budowy i eksploatacji systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła; obiegów chłodniczych i klimatyzacyjnych; zastosowania automatyki i monitoringu w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych; optymalizacji parametrów pracy urządzeń chłodniczych i pomp ciepła; remontów urządzeń; wykorzystania OZE w chłodnictwie i klimatyzacji; w różnych zastosowaniach morskich i lądowych.
Studia podyplomowe są adresowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich kierunków technicznych lub pokrewnych.