Dz.U.05.203.1684


PROTOKÓŁ Z KIOTO
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu,
sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r.

(Dz. U. z dnia 17 października 2005 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
W dniu 11 grudnia 1997 r. został sporządzony Protokół z Kioto do Ramowej konwencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, w następującym brzmieniu:

Przekład
PROTOKÓŁ Z KIOTO
do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

Strony niniejszego protokołu,
będąc Stronami Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, zwanej dalej
"Konwencją",
dążąc do podstawowego celu Konwencji, określonego w jej art. 2,
powołując się na postanowienia Konwencji,
kierując się art. 3 Konwencji,
zgodnie z Mandatem berlińskim przyjętym decyzją 1/CP.1 Konferencji Stron Konwencji na jej pierwszej sesji,
uzgodniły, co następuje:


Artykuł 1
Dla celów niniejszego protokołu stosuje się definicje zawarte w art. 1 Konwencji. Ponadto:
1. "Konferencja Stron" oznacza Konferencję Stron Konwencji.
2. "Konwencja" oznacza Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przyjętą w
Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.
3. "Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu" oznacza Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian
Klimatu, ustanowiony wspólnie przez Światową Organizację Meteorologiczną i Program Środowiska Narodów
Zjednoczonych.
4. "Protokół montrealski" oznacza Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,
przyjęty w Montrealu dnia 16 września 1987 r., wraz z późniejszymi poprawkami i zmianami.
5. "Strony obecne i głosujące" oznaczają Strony obecne i oddające głos za lub przeciw.
6. "Strona" oznacza, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, Stronę niniejszego protokołu.
7. "Strona wymieniona w załączniku I" oznacza Stronę wymienioną w załączniku I do Konwencji, z
ewentualnymi poprawkami, lub Stronę, która dokonała notyfikacji zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. (g) Konwencji.

Artykuł 2
1. Każda Strona wymieniona w załączniku I, realizując swoje zobowiązania do ilościowo określonego
ograniczenia i redukcji emisji zgodnie z art. 3, w celu wspierania zrównoważonego rozwoju:
(a) wdroży lub będzie rozwijać kierunki polityki i środki właściwe dla warunków krajowych, takie jak:
(i) poprawa efektywności energetycznej w odpowiednich sektorach gospodarki krajowej;
(ii) ochrona i zwiększenie efektywności pochłaniaczy i zbiorników gazów cieplarnianych nieobjętych
Protokołem montrealskim, uwzględniając swoje zobowiązania wynikające z odpowiednich porozumień
międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska; wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej,
zalesiania i odnowień;
(iii) wspieranie zrównoważonych form gospodarki rolnej w kontekście ochrony klimatu;
(iv) badania, wspieranie, rozwój oraz zwiększenie wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii,
technologii pochłaniania dwutlenku węgla oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii
przyjaznych dla środowiska;
(v) stosowanie instrumentów rynkowych oraz stopniowe zmniejszanie lub eliminacja niedoskonałości
rynkowych, zachęt podatkowych, zwolnień podatkowych i celnych oraz dotacji, sprzecznych z celami
Konwencji, we wszystkich sektorach emitujących gazy cieplarniane;
(vi) zachęcanie do wprowadzania w odpowiednich sektorach reform mających na celu wspieranie polityki i
środków ograniczających lub redukujących emisje gazów cieplarnianych nieobjętych Protokołem
montrealskim;
(vii) działania w sektorze transportu mające na celu ograniczenie lub redukcję emisji gazów cieplarnianych
nieobjętych Protokołem montrealskim;
(viii) ograniczenie lub redukcja emisji metanu poprzez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w gospodarce
odpadami oraz w produkcji, przesyłaniu i dystrybucji energii;
(b) będzie współpracować z innymi Stronami wymienionymi w załączniku I w celu zwiększenia indywidualnej i
wspólnej efektywności ich polityki i środków przyjętych zgodnie z niniejszym artykułem, na podstawie art. 4
ust. 2 lit. (e) tiret (i) Konwencji. W tym celu Strony te podejmą kroki zmierzające do wymiany doświadczeń i
informacji dotyczących polityki i środków, w tym opracują sposoby poprawy ich porównywalności,
przejrzystości i efektywności. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu, na swojej
pierwszej sesji lub w najbliższym możliwym późniejszym terminie, rozważy sposoby ułatwiania takiej
współpracy, uwzględniając wszystkie odpowiednie informacje.
2. Strony wymienione w załączniku I dążą do ograniczenia lub redukcji emisji gazów cieplarnianych
nieobjętych Protokołem montrealskim z paliw stosowanych w transporcie lotniczym i morskim poprzez współpracę
w ramach, odpowiednio, Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego oraz Międzynarodowej Organizacji
Morskiej.
3. Strony wymienione w załączniku I dążą do wdrażania polityki i środków zgodnych z niniejszym artykułem
w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe oddziaływania, w tym negatywny wpływ zmian klimatu, wpływ na
handel międzynarodowy, oraz społeczne, ekologiczne i gospodarcze oddziaływanie wywierane na inne Strony, w
szczególności na Strony-państwa rozwijające się, a w szczególności określone w art. 4 ust. 8 i 9, przy uwzględnieniu
art. 3 Konwencji. Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu może podjąć dalsze
stosowne działania wspierające wdrażanie postanowień niniejszego ustępu.
4. Jeżeli Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu, uwzględniając zróżnicowanie
warunków krajowych i potencjalnych skutków, zdecyduje, że koordynacja polityki i środków wymienionych w ust. 1
lit. (a) powyżej byłaby korzystna, to rozważy sposoby i warunki opracowania koordynacji takich środków i polityki.

Artykuł 3
1. W celu zredukowania antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A,
wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla, w okresie zobowiązań od 2008 do 2012 r., o co najmniej 5 procent
poniżej poziomu emisji z 1990 r. Strony wymienione w załączniku I zapewnią, indywidualnie lub wspólnie, iż
zagregowane emisje tych gazów nie przekroczą przyznanych im ilości, obliczonych zgodnie z postanowieniami
niniejszego artykułu oraz na podstawie określonych w załączniku B ilościowych zobowiązań tych Stron do
ograniczenia i redukcji emisji.
2. Do 2005 r. każda Strona wymieniona w załączniku I uczyni znaczący postęp w wypełnianiu zobowiązań
wynikających z niniejszego protokołu.
3. Do wypełniania wynikających z niniejszego artykułu zobowiązań dla każdej Strony wymienionej w
załączniku I będą wykorzystane zmiany netto emisji gazów cieplarnianych ze źródeł oraz ich pochłaniania
wynikającego ze spowodowanych bezpośrednio przez człowieka zmian w użytkowaniu ziemi i w gospodarce leśnej,
ograniczonych do zalesiania, ponownego zalesiania i wylesiania począwszy od 1990 r., obliczane jako
weryfikowalne zmiany ilości zakumulowanego węgla w poszczególnych okresach zobowiązań. Emisje gazów
cieplarnianych ze źródeł oraz ich pochłanianie wynikające z powyższych działań podlegają prowadzonej w
przejrzysty i weryfikowalny sposób sprawozdawczości oraz przeglądowi zgodnie z art. 7 i 8.
4. W celu ustalenia ilości zakumulowanego węgla w 1990 r. oraz oszacowania jej zmian w kolejnych latach
każda Strona wymieniona w załączniku I przed pierwszą sesją Konferencji Stron służącej jako spotkanie Stron
niniejszego protokołu dostarczy dane pomocniczemu organowi do spraw doradztwa naukowo-technicznego w celu
ich rozpatrzenia. Konferencja Stron służąca jako spotkanie stron niniejszego protokołu na swojej pierwszej sesji lub
w najbliższym możliwym późniejszym terminie podejmie decyzję dotyczącą zasad i wytycznych określających,
które i w jakim zakresie dodatkowe działania spowodowane przez człowieka, skutkujące zmianami emisji gazów
cieplarnianych ze źródeł oraz zmianami ich pochłaniania przez gleby użytkowane rolniczo oraz na skutek zmian
sposobów użytkowania ziemi i gospodarki leśnej, będą dodane lub odjęte od ilości emisji przyznanej Stronom
wymienionym w załączniku I. Zasady i wytyczne uwzględnią stopień niepewności, przejrzystość sprawozdawczości,
możliwość weryfikacji, wyniki prac metodologicznych Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu,
zalecenia pomocniczego organu do spraw doradztwa naukowo-technicznego, wydane zgodnie z art. 5, oraz decyzje
Konferencji Stron. Decyzja ta będzie mieć zastosowanie w drugim okresie zobowiązań i w okresach następnych.
Strona może zdecydować o zastosowaniu w pierwszym okresie zobowiązań decyzji o takich dodatkowych
działaniach spowodowanych przez człowieka, pod warunkiem że działania te miały miejsce po 1990 r.
5. Strony wymienione w załączniku I podlegające procesowi przejścia do gospodarki rynkowej, których rok lub
okres bazowy został określony zgodnie z decyzją 9/CP.2 Konferencji Stron na jej drugiej sesji, będą stosować ten
rok lub okres bazowy przy realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu. Każda inna Strona
wymieniona w załączniku I podlegająca procesowi przejścia do gospodarki rynkowej, która jak dotąd nie
przedłożyła pierwszego raportu krajowego zgodnie z art. 12 Konwencji, może również powiadomić Konferencję
Stron służącą jako spotkanie Stron niniejszego protokołu, że dla realizacji swoich zobowiązań określonych w
niniejszym artykule zamierza stosować historyczny rok lub okres bazowy inny niż rok 1990. Konferencja Stron
służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu podejmie decyzję o akceptacji takiego powiadomienia.
6. Uwzględniając art. 4 ust. 6 Konwencji, Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu
dopuści pewien stopień elastyczności w wypełnianiu przez Strony wymienione w załączniku I podlegające
procesowi transformacji do gospodarki rynkowej zobowiązań wynikających z niniejszego protokołu innych niż
wynikające z niniejszego artykułu.
7. W pierwszym okresie zobowiązań do ilościowego ograniczenia i redukcji emisji w latach 2008-2012 ilość
emisji przyznana każdej Stronie wymienionej w załączniku I będzie równa przypisanemu danej Stronie w załączniku
B procentowi jej zagregowanych antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A,
wyrażonych w ekwiwalencie dwutlenku węgla, w 1990 r. lub w roku lub okresie bazowym określonym zgodnie z
ust. 5 powyżej, pomnożonych przez pięć. Strony wymienione w załączniku I, dla których zmiany sposobu
użytkowania ziemi i leśnictwo stanowiły źródło netto emisji gazów cieplarnianych w 1990 r., w celu obliczenia
przyznanej ilości emisji włączą do swoich emisji z 1990 r. lub okresu bazowego zagregowane antropogeniczne
emisje gazów cieplarnianych wymienionych w załączniku A, wyrażone w ekwiwalencie dwutlenku węgla, po
odjęciu wielkości pochłoniętej w 1990 r. w wyniku zmian sposobów użytkowania ziemi.
8. W celu dokonania obliczeń, o których mowa w ust. 7, każda Strona wymieniona w załączniku I może
wykorzystać rok 1995 jako rok bazowy dla emisji fluorowęglowodorów, perfluorowęglowodorów i sześciofluorku
siarki.
9. Zobowiązania Stron wymienionych w Załączniku I dotyczące kolejnych okresów będą ustanowione w
drodze poprawek do załącznika B do niniejszego protokołu przyjętych zgodnie z postanowieniami art. 21 ust. 7.
Konferencja Stron służąca jako spotkanie Stron niniejszego protokołu rozpocznie rozpatrywanie tych zobowiązań
przynajmniej 7 lat przed końcem pierwszego okresu zobowiązań, o którym mowa w ustępie 1.
10. Jednostki redukcji emisji lub część przyznanej ilości emisji, które Strona nabywa od innej Strony zgodnie z
postanowieniami art. 6 lub art. 17, zostaną dodane do ilości emisji przyznanej Stronie nabywającej.
11. Jednostki redukcji emisji lub część przyznanej ilości emisji, które Strona przekaże innej Stronie zgodnie z
postanowieniami art. 6 lub art. 17, zostaną odjęte od ilości emisji przyznanej Stronie zbywającej.
12. Jednostki poświadczonej redukcji emisji, które Strona nabędzie od innej Strony zgodnie z postanowieniami
art. 12, zostaną dodane do ilości emisji przyznanej Stronie nabywającej.
13. Jeżeli emisje Strony wymienionej w załączniku I są podczas okresu zobowiązań mniejsze niż przyznana jej
zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu ilość emisji, to różnica ta na wniosek Strony zostanie dodana do
przyznanej jej ilości emisji w kolejnych okresach zobowiązań.
14. Każda Strona wymieniona w załączniku I dąży do realizacji zobowiązań określonych w ust. 1 powyżej w
taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe oddziaływanie społeczne, ekologiczne i gospodarcze wywierane na
Strony-państwa rozwijające się, a w szczególności te, o których mowa w art. 4 ust. 8 i 9 Konwencji. Zgodnie z
odpowiednimi decyzjami Konferencji Stron dotyczącymi realizacji tych ustępów Konferencja Stron służąca jako
spotkanie Stron niniejszego protokołu rozważy na pierwszej sesji, jakie działania są konieczne dla zminimalizowania
szkodliwych skutków zmian klimatu lub wpływu środków zaradczych na Strony, o których mowa w tych ustępach.
Rozważyć należy między innymi: ustanowienie finansowania, ubezpieczenia i transfer technologii.

(...)