Komisja Europejska wysłała do Niemiec wezwanie do usunięcia uchybienia za zaniechanie stosowania zakazanego R134a jako czynnika chłodniczego w instalacjach klimatyzacji samochodowej.

W grudniu 2015 r. Komisja postanowiła skierować sprawę przeciwko Niemcom do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dalszego używania przez producenta samochodów - firmy Daimler - czynnika chłodniczego R134a, który został zakazany w nowych modelach samochodów na mocy dyrektywy MAC.

Dyrektywa MAC stanowi, że systemy klimatyzacji w pojazdach silnikowych, które uzyskały homologację typu po 1 stycznia 2011 r., nie mogą być wypełnione fluorowanymi gazami cieplarnianymi o współczynniku GWP wyższym niż 150. To skutecznie zakazuje stosowania R134a, pozostawiając „lekko łatwopalny” HFO R1234yf jako jedyny gotowy do użycia czynnik chłodniczy.

Po przeprowadzeniu własnych testów Daimler odmówił zastosowania nowego czynnika chłodniczego ze względów bezpieczeństwa, woląc opracować system wykorzystujący CO2.

4 października 2018 r. Trybunał orzekł, że Niemcy rzeczywiście nie zastosowały unijnej dyrektywy ramowej (2007/46/WE) i unijnej dyrektywy MAC (2006/40/WE). Zgodnie z wyrokiem Trybunału niemieckie organy nadzoru rynku (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) nie wypełniły swoich obowiązków wynikających z dyrektywy ramowej, umożliwiając producentowi samochodów Daimler wprowadzanie na rynek UE pojazdów samochodowych, które nie były zgodne z dyrektywą MAC, a następnie nie podejmując działań naprawczych i nie sankcjonując producenta.

24 lipca Niemcy poinformowały Komisję, że zażądały od Daimlera wycofania pojazdów i, że wszczęto postępowanie karne. Komisja ocenia obecnie informacje otrzymane od władz niemieckich i wraz z wezwaniem do usunięcia uchybienia zwraca się o dodatkowe informacje na temat środków podjętych w celu wykonania wyroku Trybunału. Władze niemieckie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Niemcom do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Źródło: Cooling Post