Dotychczas Sprawozdania SZWO wysyłane do BOWOiK  w terminie do 28 lutego za rok poprzedni dotyczyły czynników CFC i HCFC , natomiast nie dotyczyły bezpiecznych dla warstwy ozonowej czynników HFC (czyli tzw. F-gazów, w tym m.in. R134a, R404A, R407C, R410A itd.)

 

Odpowiada:

Michał Dobrzyński (aveECO), ekspert w zakresie legislacji dot. czynników chłodniczych

Wedle zapisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku, czynniki HFC będą objęte obowiązkiem sprawozdawczym. Pierwsze sprawozdanie będzie trzeba "złożyć" do 28 lutego 2016 r. Według mnie, prawdopodobnie za cały 2015 r., a nie dopiero od daty wejścia w życie ustawy (tj. od połowy 2015 r. dla większości zapisów). Sądzę, że tę kwestię jeszcze będzie interpretować Ministerstwo Środowiska lub Ministerstwo Gospodarki.

Sprawozdanie będzie trzeba złożyć online przez internet - za pośrednictwem ogólnokrajowej bazy, która zostanie utworzona. Obowiązkiem złożenia sprawozdania objęto podmioty, które importują lub eksportują F-gazy, jak również podmioty, które stosują F-gazy - według definicji podanej w art. 2 pkt 8 starego (nieobowiązującego już) unijnego Rozporządzenia o F-gazach nr 842/2006.

art. 2 pkt 8: <<"stosowanie" oznacza wykorzystywanie fluorowanych gazów cieplarnianych w produkcji, ponownym napełnianiu, serwisowaniu lub konserwacji produktów i urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem>>.

Nota bene, w obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. nowym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o F-gazach nr 517/2014 definicja "stosowania" jest analogiczna, więc tu problemów nie będzie:

art. 2 pkt 9: << "stosowanie" oznacza wykorzystywanie fluorowanych gazów cieplarnianych w produkcji, konserwacji lub serwisowaniu, w tym ponownym napełnianiu, produktów i urządzeń lub w innych procesach, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu>>.

Co do zasady, wspomnianym obowiązkiem sprawozdawczym - oprócz firm handlujących czynnikami chłodniczymi - objęto więc firmy instalacyjno-serwisowe branży chłodnictwa i klimatyzacji, bo to one stosują F-gazy. Operatorzy urządzeń będą również podlegać temu obowiązkowi, jeżeli będą samodzielnie prowadzić serwis użytkowanych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wówczas, taki operator jest traktowany z prawnego punktu widzenia niemal jak firma serwisowa - m.in. musi posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne i zatrudniać osoby dysponujące certyfikatami personalnymi.

Sądzę, że pierwsze sprawozdanie będzie dotyczyć całego 2015 r., a nie tylko okresu po wejściu w życie ustawy z 15.05.2015, ponieważ nie znajduję w ustawie żadnego wyłączenia dla tego obowiązku. Przed wejściem w życie polskiej ustawy, z obowiązujących nas od lipca 2007 r. unijnych przepisów F-gazowych nie wynikał bezpośrednio nakaz prowadzenia ewidencji F-gazów przez firmy instalacyjno-serwisowe. Prowadzenie pewnej ewidencji ilościowej przez firmy serwisowe może jednak być potrzebne dla celów księgowo-finansowych i magazynowych. Ponadto, na potrzeby rozliczeń opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu ewentualnych emisji, obowiązek prowadzenia ewidencji wynika z ustawy "Prawo ochrony środowiska", choć i tu nie ma zdefiniowanego wzorca ewidencji.

Mając to na uwadze sądzę, że wiele firm może mieć kłopot z rzetelnym wypełnieniem sprawozdania ze stosowania F-gazów za cały 2015 r. Dlatego im wcześniej zacznie się prowadzić ewidencję zawierającą dane wymienione w art. 40 ust. 3 ustawy o SZWO i o F-gazach z 15.5.2015, tym mniej kłopotów spotka nas pod koniec lutego 2016 r.


Nasz ekspert: Michał Dobrzyński.

Założyciel firmy doradczo-szkoleniowej aveECO, specjalizującej się w legislacji ekologicznej dotyczącej branży chłodnictwa i klimatyzacji.

Autor licznych publikacji i procedur w zakresie stosowania czynników chłodniczych; prelegent na wielu seminariach poświęconych w/w tematyce; konsultant obecnie obowiązującej i nowo przygotowywanej legislacji dot. substancji kontrolowanych oraz gazów fluorowanych (F-gazów) – współpracujący z polskimi ministerstwami oraz organami Unii Europejskiej. Był wieloletnim Prezesem Zarządu Fundacji PROZON, z którą związany był przez ponad 14 lat oraz Dyrektorem Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców.

Kontakt:

tel. 664-601-100
e-mail: michal.dobrzynski@vp.pl, info@aveECO.pl
www.aveECO.pl

 

Fot. Flickr, COD Newsroom, na lic. CC BY 2.0.