Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów (Commission Delegated Regulation (EU) No 626/2011 of 4 May 2011 supplementing Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of air conditioners) ustanawia nowe wymogi dotyczące klasyfikacji energetycznej klimatyzatorów, określa graniczne wartości współczynników efektywności SEER i SCOP dla klimatyzatorów ≤ 12kW oraz wyznacza zasady ich etykietowania oraz wymogi dotyczące zawartości karty produktu i dokumentacji technicznej tych urządzeń.

Rozporządzenie 626/2011 dotyczy klimatyzatorów typu powietrze-powietrze o mocy chłodniczej lub grzewczej do 12 kW. Wprowadza dwie skale efektywności energetycznej kierując się metodą pomiaru efektywności sezonowej z uwagi na to, że klimatyzatory on/off (włącz/wyłącz) są wykorzystywane głównie w warunkach częściowego obciążenia i uwzględniając korzyści wynikające z zastosowania inwertera w klimatyzatorach.

Nowa metoda obliczania efektywności energetycznej wraz ze środkiem wykonawczym dotyczącym ekoprojektu ustanawiającym minimalne wymogi dotyczące efektywności energetycznej na poziomie wyższym niż obecna klasa A, będą skutkować zmianą klasyfikacji tych urządzeń. Klimatyzatory typu „split”, klimatyzatory okienne i ścienne powinny zatem mieć nową skalę z klasami od A do G i dodatkowym „+” uwzględnionym na skali co dwa lata aż do osiągnięcia klasy A+++. Wyłączone z tej klasyfikacji zostały klimatyzatory jedno- i dwukanałowe. Zapisy art. 3 par. 4 uwzględniają następujący harmonogram wprowadzania nowych etykiet klas efektywności energetycznej odnośnie do klimatyzatorów wprowadzonych do obrotu:

od dnia 1 stycznia 2013 r.:  A, B, C, D, E, F, G;

od dnia 1 stycznia 2015 r.: A+, A, B, C, D, E, F;

od dnia 1 stycznia 2017 r.: A++, A+, A, B, C, D, E;

od dnia 1 stycznia 2019 r.: A+++, A++, A+, A, B, C, D.

Nowe klasy efektywności energetycznej klimatyzatorów oparto na miarodajnych w ocenie wskaźnikach: współczynniku sezonowym efektywności chłodniczej (SEER) lub współczynniku sezonowym efektywności grzewczej (SCOP).

Tabela 1: Klasy efektywności energetycznej klimatyzatorów z wyjątkiem klimatyzatorów dwu-* i jednokanałowych**

Klasa efektywności energetycznej SEER SCOP
A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10
D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80
E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50
F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90


Tabela 2: Klasy efektywności energetycznej klimatyzatorów dwu- i jednokanałowych

Klasa efektywności energetycznej Klimatyzatory dwukanałowe Klimatyzatory jednokanałowe
  EER rated COP rated EER rated COP rated
A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60
A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60
A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10
A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60
B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30
C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00
D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80
E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60
F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40
G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20


Przy wyznaczaniu sezonowego zużycia energii, wskaźnika sezonowej efektywności energetycznej (SEER) oraz wskaźnika sezonowej efektywności (SCOP) uwzględnia się pomiary i obliczenia określone w Załączniku VII Rozporządzenia 626/2011.

Ponadto wprowadza się minimalne graniczne wartości współczynników SEER i SCOP, uzależnione od współczynnika ocieplenia globalnego GWP dla zastosowanego w urządzeniu czynnika chłodniczego. Przypomnijmy tu, że „współczynnik ocieplenia globalnego” (GWP) oznacza miarę wskazującą szacunkowy wpływ 1 kg czynnika chłodniczego stosowanego w cyklu sprężania par na tworzenie efektu cieplarnianego, wyrażany w kg równoważników CO2 w okresie 100 lat. Wymagane wartości wskaźnika GWP (SCOP - dla sezonu grzewczego umiarkowanego):

od dnia 1 stycznia 2013 r.:

GWP >150: SEER 3,60; SCOP 3,20;

GWP ≤150: SEER 3,06; SCOP 2,72;

od dnia 1 stycznia 2014 r.:

GWP >150: SEER 4,30; SCOP 3,50;

GWP ≤150: SEER 3,76; SCOP 2,98;

Zapisy Rozporządzenia 626/2011 wprowadzają nowe wzory etykiet klimatyzatorów (z wyjątkirm klimatyzatoróe jedno- i dwukanałowych). Dla przykładu publikujemy wzór etykiety klimatyzatora o odwróconym obiegu (z pompą ciepła) w klasie efektywności energetycznej od A do G:

Klimatyzatory o odwróconym obiegu zaklasyfikowane do klas efektywności energetycznej od A do G

Dla reklamodawców ważny jest zapis art. 3 ust. 1d: od 01.01.2013 roku każda reklama konkretnego modelu klimatyzatora winna zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub ceny. W przypadku gdy może występować więcej niż jedna klasa efektywności energetycznej – odpowiednio – dostawca lub producent podaje klasę efektywności energetycznej dla ogrzewania przynajmniej dla sezonu umiarkowanego. Ponadto określono informacje, które należy podawać oraz kolejność ich podawania w przypadkach, gdy użytkownicy nie mogą zobaczyć oferowanego produktu, czyli:

1. klasa efektywności energetycznej modelu
2. dla klimatyzatorów z wyjątkiem klimatyzatorów jednokanałowych i klimatyzatorów dwukanałowych:
a. wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej (SEER) lub wskaźnik sezonowej efektywności (SCOP);
b. obciążenie obliczeniowe (w kW);
c. roczne zużycie energii elektrycznej;
d. dla każdego sezonu chłodniczego lub sezonu ogrzewczego („umiarkowanego, chłodnego, ciepłego”), dla którego przeznaczone jest urządzenie;
3. dla klimatyzatorów jedno- i dwukanałowych:
a. wskaźnik efektywności energetycznej (EER) lub wskaźnik efektywności (COP);
b. wydajność znamionowa (kW)
c. dla klimatyzatorów dwukanałowych – godzinowe zużycie energii elektrycznej do celów chłodzenia lub ogrzewania;
d. dla klimatyzatorów jednokanałowych – godzinowe zużycie energii elektrycznej do celów chłodzenia lub ogrzewania;
4. poziomy mocy akustycznej w dB(A) re1 pW, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;
5. nazwa i współczynnik GWP zastosowanego czynnika chłodniczego.

Przepisy nowego Rozporządzenia wchodzą w życie od 01.01.2013 r. jednocześnie uchylając Dyrektywę 2002/31/WE. Przepisy 626/2011 dotyczą urządzeń wyprodukowanych po 01.01.2013 r. Klimatyzatory wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2013 r. muszą spełniać wymogi przepisów określonych w dyrektywie 2002/31/WE.

 

*„klimatyzator dwukanałowy” oznacza klimatyzator, w którym podczas chłodzenia lub ogrzewania powietrze wlotowe skraplacza (lub parowacza) jest wprowadzane do urządzenia z zewnątrz jednym kanałem i odprowadzane na zewnątrz drugim kanałem, i który jest w całości zamontowany wewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia przy ścianie.
**„klimatyzator jednokanałowy” oznacza klimatyzator, w którym podczas chłodzenia lub ogrzewania powietrze wlotowe skraplacza (lub parowacza) jest wprowadzane z pomieszczenia, w którym znajduje się urządzenie, i odprowadzane na zewnątrz tego pomieszczenia.