Strategia zarządzania substancjami zubożającymi warstwę ozonową - CFCs, w tym strategia wycofywania substancji CFCs z aerozoli przeciwastmatycznych Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 14 kwietnia 2004 r. (...)

Spis treści:
1. Wprowadzenie ……………………………………………………………………….6
2. Zalecenia Protokołu montrealskiego (PM) dotyczące substancji CFCs…………..7
2.1. Odzysk substancji CFCs………………………………………………………………7
2.2. Zastosowanie substancji CFCs jako substratu przy produkcji innych substancji Chemicznych…………………………………………………………………………..7
2.3. Zastosowanie substancji CFCs w procesach przemysłowych………………………...7
2.4. Zastosowania laboratoryjne i analityczne……………………………………………...8
2.5. Zastosowania nieodzowne……………………………………………………………..8
3. Dodatkowe, w stosunku do wymagań Protokołu montrealskeigo, zalecenia Unii Europejskiej (UE) dotyczące substancji CFCs……………………………………...8
4. Identyfikacja dziedzin zużycia substancji CFCs i wielkość tego zużycia w latach 2001-2003 w Polsce – w sytuacjach wyjątkowych, niepodlegających pod harmonogramy redukcji…………………………………...10
4.1 Zastosowania nieodzowne……………………………………………………………10
4.2. Zastosowania laboratoryjne i analityczne…………………………………………….11
5. Ilość substancji CFCs, niepodlegających pod harmonogramy redukcji, znajdujących się w produktach………………………………………….11
5.1. Ilość substancji CFCs znajdująca się w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych…………………………………………………….11
5.2. Ilość substancji CFCs zawarta w piankach…………………………………………..12
5.3. Ilość substancji CFCs znajdująca się w lekach aerozolowych……………………….12
6. Analiza aktualnej sytuacji prawnej w Polsce w odniesieniu do zarządzania substancjami CFCs na tle postanowień PM……………………..13
6.1. Zalecenia ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. z 2001 r. Nr 52, poz. 537 ze zmianami) i niektórych przepisów wykonawczych w stosunku do substancji CFCs…………….13
6.1.1. Zakaz produkcji substancji CFCs……………………………………………………13
6.1.2. Zakaz obrotu z państwami, które nie są stronami PM ………………………………13
6.1.3. Zakaz przywozu towarów zawierających substancje CFCs…………………………..13
6.1.4. Ograniczenia obrotu substancjami CFCs z państwami, które są stronami PM…….…14
6.1.5. Zakazy i ograniczenia związane z wykorzystywaniem substancji CFCS…………...14
6.1.5.1. Oznakowanie……………………………………………………………………….14
6.1.5.2. Zapobieganie emisji…………………………………………………………………15
6.1.5.3. Wyposażenie techniczne……..……………………………………………………...15
6.1.5.4. Wytwarzanie odpadów………………………………………………………….…..15
6.1.6. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy…………………………………….…….15
6.1.7. Przepisy karne……………………………………………………………………….16
6.1.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie ograniczeń w obrocie krajowym substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub przywiezionymi z zagranicy oraz ich wykorzystywaniu w działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 205 z 2002 r., poz. 1733)……………….……………………………16
6.2. Zalecenia innych regulacji dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową…………………………………………………………………….17
6.2.1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)…….………………………………..17
6.2.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) oraz ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78)……………………………17
6.2.3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 ze zmianami)……..………………………………18
6.2.4. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639 ze zmianami)……………………..18
6.2.5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy– Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085)……………..19
6.2.6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zmianami)……………………………………19
6.2.7. Niektóre regulacje odnoszące się pośrednio do aerozoli przeciwastmatycznych zawierających substancje CFCs……………………………..………………………19
6.2.7.1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 ze zmianami)…………………………………………………...19
6.2.7.2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 ze zmianami)……….20
7. Strategia wycofywania substancji CFCs z aerozoli przeciwastmatycznych……..21
7.1. Postępowanie z MDI z ważną rejestracją……………………..……………………..21
7.2. Odmowa wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu nowych MDI………...21
7.3. Zasady wycofywania z obrotu poszczególnych preparatów MDI zawierających substancje CFCs…………………………………………………….21
7.3.1. MDI zawierające salbutamol lub beklometazon, jako substancję aktywną……..…..21
7.3.2. MDI zawierajace podstawowe substancje aktywne, inne, niż salbutamol lub beklometazon……………………………………………………….22
7.4. Zasady wycofywania z obrotu poszczególnych kategorii terapeutycznych preparatów MDI, zawierających substancje CFCs…………………………………22
7.4.1. Kategoria A…………………………………………………………………………22
7.4.2. Kategoria B…………………………………………………………………………23
7.4.3. Kategoria C, D i E……………………………………………………………….….23
7.4.4. Kategoria F…………………………………………………………………………23
7.5. Dopłaty do kosztów wytwarzania zamienników MDI……………………………..23
7.6. Harmonogram wycofywania z obrotu MDI zawierających substancje CFCs……..24
7.7. Zobowiązania dla krajów produkujących MDI zawierających substancje CFCs….25
7.8. Kampania edukacyjna dla pacjentów, lekarzy i farmaceutów……………………...25
7.9. Niezbędne regulacje prawne………………………………………………….…….25
8. Ocena możliwości dalszej redukcji zużycia substancji CFCs w Polsce………..26
8.1. Eliminacja CFCs z zastosowań nieodzownych……………………………………26
8.1.1. MDI………………………………………………………………………………...26
8.1.2. Konserwacja torped……………………………………………………………..…26
8.2. Eliminacja CFCs z innych zastosowań………………………………………….....26
8.2.1. System odzysku substancji chłodniczych……………………………………….…27
8.2.2 Techniczne możliwości unieszkodliwiania substancji CFCs w Polsce………….....28
8.2.3. Unieszkodliwianie substancji CFCs w obecnych regulacjach……………………..30
8.2.4. Zużycie CFCs w Wojsku Polskim (poza konserwacją torped)…………………….31
9. Proponowane działania o charakterze legislacyjno - administracyjnym, techniczno - technologicznym oraz promocyjnym i informacyjnym, niezbędne do sprawnego zarządzania substancjami CFCs……………………..31
9.1. Działania o charakterze legislacyjno - administracyjnym………………………..31
9.2. Działania o charakterze techniczno – technologicznym…………………………..31
9.3. Działania o charakterze promocyjnym i informacyjnym………………………….32
10. Analiza korzyści i kosztów realizacji strategii zarządzania substancjami CFCs wraz ze wskazaniem źródeł finansowania……………………………………….32
10.1. Korzyści realizacji strategii zarządzania substancjami CFCs……………………….32
10.2 Koszty wycofywania substancji CFCs pochodzących z odzysku………………..32
10.2.1. Koszty wycofywania substancji CFCs z układów chłodniczych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych………………………………………...32
10.2.2. Możliwości pokrycia kosztów odzysku i unieszkodliwiania……………………..…34
10.2.3. Koszty wycofywania substancji CFCs odzyskiwanych z pianek…………………..35
10.3. Wycofywanie substancji CFCs niepochodzących z odzysku (poza zastosowaniami nieodzownymi oraz laboratoryjnymi i analitycznymi)……..35
10.4. Wycofywanie substancji CFCs z zastosowań nieodzownych……………………...35
10.4.1. Koszty realizacji strategii wycofywania substancji CFCs z aerozoli przeciwastmatycznych…………………………………………………...35
10.4.2. Koszty wycofywania substancji CFCs z konserwacji torped……………………….36
10.5. Koszty wycofywania substancji CFCs z zastosowań laboratoryjnych i analitycznych………………………………………………………………………36
10.6. Koszty realizacji innych działań wspomagających wycofywanie substancji CFCs z użycia, zawartych w strategii…………………………………….36
11. Podsumowanie………………………………………………………………………37
Załącznik 1 Wykaz dokumentów zobowiązujących Polskę do ochrony warstwy Ozonowej…………………………………………………………………….38
Załącznik 2 Wykaz przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. z 2001 r. Nr 52, poz. 537; Nr 100, poz. 1085 i Dz. U. z 2003 r. Nr 56, poz. 497)……………………………………….…..39
Załącznik 3 Wykaz innych regulacji dotyczących substancji CFCs oraz regulacji odnoszących się pośrednio do aerozoli przeciwastmatycznych zawierających substancje CFCs........................................................................40