Rok Powietrza - 2013 - Year of Air - dla poprawy jakości powietrza w Europie

Rok Powietrza ma podkreślić znaczenie czystego powietrza i skupić się na działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w całej Unii Europejskiej.
Komisja Europejska współpracuje z Europejskim Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w celu określenia głównych substancji zanieczyszczających powietrze, w tym pyłów zawieszonych, ozonu w warstwie przyziemnej i dwutlenku azotu. W ramach Year of Air odbywają się tematyczne spotkania robocze i konferencje, jak Cleaner air for All oraz inicjatywa Clean Air for Europe (CAFE).

KE dokonuje kompleksowego przeglądu obowiązujących przepisów prawnych, które mogłyby doprowadzić w ciągu roku do zmian w przepisach dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy z 2008 (2008/0/WE).

Zanieczyszczenie powietrza, spowodowane działalnością człowieka, to główna przyczyna chorób płuc, takich jak astma, na którą zachorowań odnotowuje się aż trzy razy więcej, niż 30 lat temu, oraz powód ponad 350.000 przedwczesnych zgonów w UE każdego roku. Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wskazuje, że ponad 95% mieszkańców miast w Unii Europejskiej regularnie oddycha powietrzem o poziomie ozonu przekraczającym zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Europa poczyniła postępy w zwalczaniu emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza. Na przykład, emisja dwutlenku siarki zostały znacznie obniżone w ostatnich latach dzięki prawodawstwu UE. Jednak duża część populacji nadal jest narażona na nadmierne stężenia niektórych zanieczyszczeń w powietrzu.

Przeprowadzone  w 2013 roku konsultacje społeczne w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia europejskiego powietrza mają przyspieszyć opracowanie nowych metod poprawiających jego jakość.

Ponieważ zanieczyszczenie powietrza pozostaje problemem dla zdrowia publicznego i środowiska naturalnego, to czyste powietrze będzie tematem dyskusji politycznych UE dotyczących ochrony środowiska w całym 2013 roku.

Więcej na http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

 

Fot. HVACR.pl