Odpowiedź: Nie są do tego potrzebne dodatkowe licencje ani uprawnienia

Uzasadnienie:

1.       Ad. ADR
Serwisanci mają prawo transportować butle z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi korzystając z następujących wyłączeń z ADR:

a.        nr 1.1.3.1 – wyłączenie wynikające z charakteru operacji transportowych – (najwygodniej) gdyż przewóz odzyskanych czynników przez firmy serwisowe ma charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności (dot. przewozu do 450 kg czynnika);

b.       lub 1.1.3.6 – wyłączenie dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej – gdy przewożone jest nie więcej niż 1.000 kg odzyskanego czynnika w jednostce transportowej.

2.       Ad. spraw odpadowych

a.        w dniu 23.1.2013 weszła w życie nowa ustawa o odpadach (uchwalona w grudniu 2012 r.);

b.       od w/w daty wszystkie odzyskane czynniki chłodnicze, które mają być odebrane lub są odbierane przez firmę serwisową od klienta (operatora instalacji) muszą być traktowane jako odpady niebezpieczne o kodzie 14 06 01*;

             i.      obecnie nie ma znaczenia, czy odzyskany czynnik przeznaczony jest do regeneracji, recyklingu, czy do utylizacji; zlikwidowane zostało bowiem wyłączenie zawarte w starej ustawie o odpadach z 2001 r., zgodnie z którym odzyskany czynnik chłodniczy nie podlegał (do 22.1.2013) ustawie o odpadach, jeżeli został przeznaczony do regeneracji;

                          ii.      obecnie istotne jest przejście własności czynnika, tj. fakt, że dotychczasowy właściciel czynnika (operator urządzenia) pozbywa się tego czynnika w chwili, gdy firma serwisowa zabiera ten czynnik z obiektu, z którego instalacji substancje te zostały odzyskane;

                         iii.      zgodnie z ustawą o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt. 6), za odpad uznaje się „każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”;

c.        zgodnie z w/w ustawą, wytwórcą odpadów generowanych podczas prac serwisowych jest firma serwisowa; dotyczy to także odpadowych czynników chłodniczych odzyskanych z instalacji klienta – wytwórcą odpadów 14 06 01* jest w tym wypadku firma serwisowa;

d.       zgodnie z nową ustawą o odpadach:

                       i.      na wytwarzanie odpadów (nawet niebezpiecznych) podczas prac serwisowych związanych z urządzeniami chłodniczymi i klimatyzacyjnymi NIE jest wymagane pozwolenie; urządzenia te bowiem (na szczęście) nie mogą być uznane jako „instalacje” według definicji zawartych w ustawie „Prawo ochrony środowiska”;

                      ii.      na transport odpadów (nawet niebezpiecznych) wytworzonych przez firmę serwisową podczas prac serwisowych również NIE jest wymagane zezwolenie środowiskowe – jeśli odpady te miałyby być transportowane przez tę firmę serwisową; natomiast jeśli odpady te miałyby być transportowane przez inny podmiot, to ten podmiot musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o stosownych kodach;

                     iii.      na magazynowanie odpadów w miejscu ich wytworzenia (dot. m.in. czasowego przechowywania odzyskanych czynników w placówce operatora) – NIE jest wymagane zezwolenie;

                      iv.      natomiast na zbieranie odpadów niebezpiecznych (w tym odzyskanych czynników chłodniczych) – JEST wymagane uzyskanie zezwolenia środowiskowego:

·         zgodnie z ustawą o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt. 34), przez zbieranie odpadów „rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b”;

·         a w art. 3 ust. 1 pkt. 5 lit. b zapisano, że przez magazynowanie odpadów rozumie się „czasowe przechowywanie odpadów obejmujące [m.in.] tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów";

                      v.      jak wspomniałem, po odbiorze odzyskanego czynnika przez firmę serwisową od operatora – substancja ta staje się odpadem niebezpiecznym o kodzie 14 06 01*:

·         od tego momentu, jakiekolwiek czynności uzdatniające prowadzone na tym czynniku są uznane za „odzysk odpadów niebezpiecznych” – „odzysk” w rozumieniu definicji ustawy o odpadach (nie mylić z odzyskiem czynnika w nomenklaturze chłodniczej);

·         do legalnego prowadzenia odzysku odpadów niebezpiecznych wymagane jest posiadanie stosownej instalacji do odzysku odpadów (nie mylić ze stacją do odzysku czynników) oraz uzyskanie stosownego pozwolenia na odzysk odpadów; wcześniej należy jeszcze przygotować szereg skomplikowanych dokumentów i przebrnąć przez szereg kłopotliwych formalności…

·         posiadacz odpadu niebezpiecznego (tj. m.in. odzyskanego czynnika chłodniczego – odpadu kodzie 14 06 01*) jest zobowiązany przekazać go wyłącznie do podmiotu, który posiada zezwolenie na zbieranie i/lub odzysk danego typu odpadów;

·         przekazujący odpady kolejnemu posiadaczowi (odbierającemu) ma obowiązek upewnić się, że odbierający te odpady dysponuje stosownym zezwoleniem na zbieranie; kopię stosownych fragmentów tego zezwolenia przekazujący powinien przechowywać w swoich aktach przez 5 lat od daty przekazania danych odpadów;

·         jeśli okazałoby się, że przyjmujący odpady nie posiadał stosownych zezwoleń, to odpowiedzialność za te odpady pozostaje na posiadaczu odpadów, który je przekazywał (tj. w naszym przypadku – na firmie serwisowej);

                    vi.      firma serwisowa – jako wytwórca odpadów (m.in. tych generowanych podczas prac serwisowych) jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania do urzędu marszałkowskiego rocznych sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami.

 

Na pytanie odpowiedział:

Michał Dobrzyński, Prezes Zarządu
Fundacja Ochrony Warstwy Ozonowej PROZON
ul. Matuszewska 14 Bud. B9, 03-876 Warszawa
tel. (22) 392-74-64, 392-74-63, kom. 600-281-279, fax (22) 675-29-66
michal@prozon.org.pl, www.prozon.org.pl

PROZON Pogotowie Klimatyczne

 

Fot. MD Prozon