Rozporządzenie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) określa rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a także sposób stwierdzania posiadania tego przygotowania i przeprowadzania egzaminu. Ponadto ustala ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych oraz przedstawia wykaz kierunków wykształcenia dla danej specjalności, a także wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności.

W związku z prowadzonymi pracami nad zmianami w Ustawie Prawo budowlane, których wprowadzenie będzie wiązało się z koniecznością dokonania zmian w inych rozporządzeniach, w tym w  Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), Polska Izba Inżynierów Budownictwa opracowała propozycje zmian w przepisach ww. rozporządzenia, znajdując w jego zapisach szereg nieścisłości. Projekty zmian proponowane przez PIIB zostały uzasadnione komentarzem.

>>Propozycje zmian PIIB do rozporządzenia (źródło)

Obowiązujące Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku było nowelizowane blisko 80 razy, mimo tego wiele zapisów ustawy pozostało niejednoznacznych oraz anachronicznych w wyniku zmian w gospodarce oraz wejścia Polski do Unii Europejskiej. Być może już w 2013 roku doczekamy się nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Projekt zmian przewiduje m.in. uproszczenie dokumentacji projektowej dla domów jednorodzinnych oraz wiele znaczących zmian. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiada, że nowelizacja Prawa budowlanego nstąpi w III lub IV kwartale 2013 roku.

Pobierz: Projekt zmian do Ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

>>Śledź przebieg procesu legislacyjnego nowelizacji Prawa budowlanego w Sejmie