Zestawienie szkoleń i kursów dla osób związanych z branżą HVACR, pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub otrzymać wymagane prawem zaświadczenia.

1. Szkolenie „ozonowe” (początkowe, uzupełniające) dotyczące substancji kontrolowanych przygotowujące do zdania egzaminu na Świadectwo Kwalifikacji - szkolenie trwa 1-2 dni

Terminy: 30-31.01.2014, 24-25.04.2014, 26-27.06.2014, 20-21.11.2014 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących napraw, demontażu, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu lub/i regeneracji substancji kontrolowanych oraz obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz zajmujących się obrotem tymi substancjami (grupa II). Po zakończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenia o ukończeniu kursu "Substancje Kontrolowane" wraz z Świadectwem Kwalifikacji, które jest ważne przez 5 lat od daty wydania.
Szkolenie i egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U nr 121, poz. 1263) i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 sierpnia 2004 w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectw kwalifikacyjnych w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009).


2. Szkolenie i egzamin państwowy na Uprawnienia Elektroenergetyczne dla chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji – szkolenie jest jednodniowe

Terminy: 21.02.2014, 11.04.2014, 10.06.2014, 12.12.2014 r.

Szkolenie przeznaczone dla osób obsługujących, konserwujących, remontujących, montujących lub wykonujących prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (grupa I) oraz zajmujących się eksploatacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych (grupa II). Kurs wraz z Państwowym Egzaminem Kwalifikacyjnym umożliwiającym otrzymanie uprawnień elektroenergetycznych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828 i Dz.U. Nr 129 poz. 1184 z 2003r. oraz Dz. U. Nr 141 poz.1189 z 2005 r.).


3. Mechanik Urządzeń Chłodniczych – szkolenie trwa 8 dni i jest podzielone na 3 etapy

Terminy: etap I: 19-21.03.2014; 20-22.10.214; etap II 31.03-02.04.2014; 05-07.11.2014; etap III: 14-15.04.2014; 17-18.11.2014 r.

Kurs dla instalatorów i serwisantów pracujących w zawodzie: Elektromechanik Urządzeń Chłodniczych lub Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych lub osób chcących przyuczyć się do tych zawodów

Pozwala na zdobycie lub pogłębienie specjalistycznej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w wyżej wymienionych zawodach, zakończone odpowiednim zaświadczeniem lub certyfikatem. Podczas kursu omawiane są podstawy chłodnictwa, budowa i działanie urządzeń chłodniczych, automatyka i elektromechanika chłodniczej, zagadnienia związane z montażem, obsługą, eksploatacja, konserwacją i naprawami urządzeń chłodniczych.

 

4. Maszynista Chłodni / Operator Amoniakalnych Instalacji Chłodniczych - kurs trwa 6 dni

Terminy: 17-22.03.2014; 24-29.11.2014 r. 

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zawodzie Maszynista Chłodni, a po zdanym egzaminie zaświadczenie potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe w obrębie zawodu Maszynista Chłodni. Szkolenie obejmuje szereg zagadnień od podstaw chłodnictwa, budowy i działania sprężarek chłodniczych, agregatów chłodniczych, armatury i automatyki chłodniczej po obsługę, przeglądy, konserwację i remonty instalacji i urządzeń chłodniczych.


5. Mechanik Urządzeń Klimatyzacyjnych – szkolenie trwa 5 dni, jest przeprowadzane w 2 etapach 

Terminy: etap I 26-28.02.2014; 29.09-01.10.2014; etap II 10-11.03.2014; 13-14.10.2014 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla serwisantów, montażystów, liderów pracujących w zawodzie Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych lub osób chcących przyuczyć się do tego zawodu. Szkolenie jest zakończone egzaminem, po zdaniu którego, uzyskuje się kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu Mechanik urządzeń klimatyzacyjnych. Bardzo ciekawa formuła szkolenia składająca się z zajęć praktycznych, teoretycznych oraz praktycznych na dużym obiekcie sportowym, pozwala na pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnej by stać się samodzielnym pracownikiem.

 

6. IV Warsztaty dla osób nadzorujących amoniakalne instalacje chłodnicze - szkolenie trwa 2 dni

Termin: 23-24.10.2014 r.

Więcej informacji wkrótce.


7. Zasady Projektowania Systemów Klimatyzacji i Wentylacji - szkolenie 2-dniowe

Termin: 22-23.09.2014 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów i osób mających zamiar pracować przy projektowaniu, jak również do doradców techniczno-handlowych, szefów zespołów montujących i serwisujących systemy klimatyzacji i wentylacji. Zajęcia prowadzi pracownik naukowy  UTP w Bydgoszczy. Zajęcia są praktyczne i polegają na pracy na projektach oraz na autorskich programach projektowych z wykorzystaniem nakładek do programu AutoCad. Zajęcia stanowią I cykl z planowanego zespołu szkoleń.

8. Serwis urządzeń / instalacji chłodniczych z użyciem kamer termowizyjnych - kurs trwa 1 dzień

Terminy: 09.05.2014; 28.11.2014 r.

Szkolenie umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie wykorzystania kamer termowizyjnych do oceny stanu technicznego urządzeń/instalacji chłodniczych, fizycznych podstaw
w zakresie pomiarów termowizyjnych, wiedzy dotyczącej sprzętu i oprogramowania do pomiarów bezdotykowych, wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się kamerami oraz specjalistycznym oprogramowaniem.

 

9. Dokumentacja Powykonawcza Urządzeń Chłodniczych i Ziębniczych – podlegająca odbiorowi UDT – kurs 1-dniowy

Terminy: 10.04.2014; 12.06.2014; 19.09.2014 r.

Szkolenie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania, kompletowania dokumentacji powykonawczej urządzeń chłodniczych i ziębniczych podlegających dozorowi technicznemu UDT. Szkolenie zorganizowane jest w ścisłej współpracy z UDT.

 

10. Kurs lutowaczy gazowych – lutowanie twarde - kurs pełny trwa 4 dni; kurs skrócony trwa 2 dni

Terminy: 17-20.02.2014; 14-17.04.2014; 26-29.05.2014; 29.09-02.10.2014; 15-18.12.2014 r.

Szkolenie umożliwia: zdobycie umiejętności w zakresie ręcznego lutowania gazowego (miedź, mosiądz, stal nierdzewna), zaświadczenia o ukończeniu kursu lutowania gazowego - lutowanie twarde, Certyfikatu UDT, TÜV - przez zainteresowane osoby.

 

11. Szkolenie okresowe z BHP i stosowania sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych i Ciała - szkolenie przeznaczone dla pracowników obsługujących amoniakalne instalacje chłodnicze - kurs trwa 2 dni

Terminy: 06-07.02.2014; 07-08.05.2014 r.


12. Diagnostyka i Naprawa Elektryki – Elektroniki w Klimatyzacji Samochodowej - III stopień – kurs trwa 2 dni

Termin: 04-05.03.2014 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla serwisantów klimatyzacji samochodowych o praktyce w serwisie 2-3 lata. Tematyka szkoleń obejmuje: budowę, części  składowe, zasady działania klimatyzacji manualnej i automatycznej; poszukiwanie usterek i naprawa elektryki i elektroniki - posługiwanie się przyrządem pomiarowym; diagnostyka komputerowa - posługiwanie się diagnoskopem Mega Macs; samodiagnoza; czytanie schematów elektrycznych. Zajęcia zrealizowane zostaną przy udziale wysokiej klasy fachowców z branży  samochodowej.

 

13. Diagnostyka i Naprawa Instalacji Klimatyzacyjnych w Samochodach Osobowych – II stopień, szkolenie trwa 2 dni 

Termin: 26-27.03.2014 r.

Szkolenie skierowane jest do serwisantów klimatyzacji samochodowej o min. 2- letniej praktyce. Na szkoleniu kursanci uzyskują wiedzę praktyczną i umiejętności w zakresie właściwej diagnozy uszkodzeń i technologii napraw instalacji klimatyzacyjnych w samochodach osobowych na stanowiskach diagnostycznych. Tematyka szkolenia obejmuje: typy sprężarek; diagnostyka urządzeń i rodzaje usterek; narzędzia do serwisu ogólnego; narzędzia do serwisu sprężarek; demontaż złączy Forda; diagnoza sprężarki na stanowisku diagnostycznym; prezentacja maszyny do płukania.

 

14. Monter klimatyzatorów typu split i multisplit

Termin: 10.03.2014 r.

 

Zgłoszenia na ww szkolenia przyjmują:
Magdalena Firgolska – tel. 504241764, 784075860; e-mail: magdalena.frigolska@metalko.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 504241927; 784075860; 52 3748073; e-mail: grzegorz.starszak@metalko.com.pl


Metalko szkolenia BydgoszczKujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji organizuje szkolenia, warsztaty i kursy od roku 2004 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. z dnia 27 lutego 2006 r.). Ponadto Centrum Szkoleń od 2008 istnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (nr 2.04/00114/2008) i działalność szkoleniową w zakresie szkoleń i egzaminów personelu z dziedziny techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła, prowadzi pod patronatem Krajowego Forum Chłodnictwa.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji umożliwia uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodach takich jak mechanik urządzeń chłodniczych, mechanik urządzeń klimatyzacyjnych czy maszynista chłodni uprawnień zawodowych w chłodnictwie, klimatyzacji, wentylacji, Świadectwa Kwalifikacji i uprawnień elektroenergetycznych HVACR.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65
www.szkolenia-bydgoszcz.com.pl

 

Fot. Redakcja: III Warsztaty amoniakalne, październik 2013 r.

Trepka