WENTYLACJA (łac. ventilatio = przewietrzanie) jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego lub gorącego i doprowadzeniu powietrza świeżego lub chłodnego.
Zadaniem wentylacji jest usuwanie z pomieszczeń zamkniętych (biurowych, mieszkalnych, produkcyjnych i innych) powietrza zanieczyszczonego, a dostarczenie powietrza świeżego, czystego o określonej temperaturze, tzn. jego oczyszczenie i podgrzanie do wymaganej temperatury przed wprowadzeniem do pomieszczeń. Wentylacja poprawia – zgodnie z wymaganiami organizmu ludzkiego czy procesu produkcyjnego – stan i skład powietrza poprzez jego wymianę w pomieszczeniu.
Wentylacja powinna spełniać kilka warunków:
1. musi być ciągła, pracować podczas naszej nieobecności;
2. obsługiwać każde pomieszczenie, zapewniając stała wymianę powietrza;
3. zapewniać możliwość regulacji w celu dopasowania do tego co się dzieje w domu i warunków pogodowych.


KLIMATYZACJA (od rzeczownika klimat) to regulowanie w pomieszczeniach zamkniętych czynników wpływających na stan powietrza temperatury, wilgotności, zapachu, jonizacji) oraz usuwanie z powietrza składników szkodliwych (kurzu, gazów trujących, bakterii).
Klimatyzacja to procesy nadawania powietrzu w pomieszczeniu określonych właściwości pożądanych ze względów higienicznych oraz ze względu na dobre samopoczucie ludzi lub też parametrów wymaganych ze względów technologicznych (np. nawilżanie, osuszanie, podgrzewanie, ochładzanie).
Klimatyzacja ma na celu zapewnienie komfortowych warunków w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi lub zapewnienia optymalnych warunków w pomieszczeniach, w których odbywają się procesy technologiczne.


PODZIAŁ INSTALACJI WENTYLACYJNYCH:
1. W zależności od sposobu wymiany powietrza rozróżnia się wentylację mechaniczną i naturalną
a) w wentylacji naturalnej wymiana powietrza wywołana jest działaniem wiatru i/lub sił grawitacji. Dodatkowo wentylacja naturalna może posiadać różne formy:
- przewietrzanie - okresowe odświeżanie powietrza w pomieszczeniu polegające na otwieraniu okien lub innych otworów w przegrodach,
- infiltracja - przenikanie powietrza przez porowate materiały budowlane, nieszczelności oraz szczeliny wokół okien i drzwi,
- wentylacja grawitacyjna - gdzie stosuje się pionowe kanały wywiewne do usuwania powietrza. Ruch powodowany jest różnicą gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- wentylacja grawitacyjna higrosterowana - proces wymiany powietrza uzależniony od poziomu wilgotności względnej wewnętrznej,
- aeracja, zorganizowana wymiana powietrza, które dopływa przez odpowiednie otwory rozmieszczone w zewnętrznych przegrodach budowlanych, uzyskiwana dzięki różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia; intensywność aeracji zależy od różnicy temperatury i siły wiatru
b) w wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od jakichkolwiek wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu wentylatora. W zależności od sposobu wymiany powietrza wentylację mechaniczną możemy podzielić na:
- ogólną czyli z równomierną wymianą powietrza w całym pomieszczeniu
- miejscową, przeciwdziałającą zanieczyszczeniu powietrza w miejscu ich wydzielania; do wentylacji miejscowej zaliczają się takie urządzenia jak:
- odciągi miejscowe, urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania,
- nawiewy miejscowe stosowane do wytwarzania w określonym miejscu warunków odmiennych od tych, które panują w całym pomieszczeniu,
- kurtyny powietrzne, stosowane do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem zimnego powietrza zewnętrznego (w okresie zimy) bądź gorącego (w okresie lata) przez często otwierane bramy i drzwi wejściowe w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej.
2. W zależności od kierunku ruchu powietrza w stosunku do wentylowanego pomieszczenia rozróżnia się wentylację mechaniczną:
- nawiewną - dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny
- wywiewną - tu powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew
- nawiewno – wywiewną - w tym przypadku dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie.
3. Dodatkowo wentylację mechaniczną możemy podzielić w zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia na wentylację:
- nadciśnieniową, przy której strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od strumienia objętości powietrza wywiewanego,
- podciśnieniową, gdzie strumień objętości powietrza nawiewanego jest mniejszy od strumienia objętości powietrza wywiewanego.
4. Uwzględniając możliwość uzyskania określonych warunków w pomieszczeniach rozróżnia się:
- wentylację zwykłą zapewniającą wymaganą temperaturę w pomieszczeniu tylko zimą,
- wentylację z chłodzeniem, gdzie utrzymywanie wymaganej temperatury jest możliwe zimą i latem,
- wentylację z dowilżaniem - wyposażoną w urządzenia zwiększające wilgotność powietrza w pomieszczeniach,
- wentylację z osuszaniem - powodującą zmniejszenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
- urządzenia klimatyzacyjne, za pomocą których temperaturę i wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu można utrzymać z odpowiednią dokładnością w ciągu całego roku.

Należy tu też wspomnieć o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Odzysk ciepła z wentylacji określany jest jednym słowem: rekuperacja. Stąd urządzenia do odzysku ciepła nazywane są rekuperatorami (inaczej: centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła). Ten rodzaj wentylacji zalecany jest szczególnie do domów energooszczędnych, szczelnych i docieplonych.

Wyróżnia się także wentylację hybrydową, która stanowi połączenie wentylacji grawitacyjnej z elementami wentylacji mechanicznej.

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów wentylacji instalacje można podzielić jeszcze od w zależności od np. udziału powietrza świeżego w powietrzu nawiewanym:
- 100% powietrza świeżego - wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna wywiewna, niektóre systemy wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej,
- mieszanina powietrza świeżego i obiegowego - systemy klimatyzacji pełnej, systemy wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oparte na mieszaniu powietrza.