Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, działająca od blisko 25 lat na rzecz ograniczenia emisji szkodliwych dla środowiska gazów z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych prowadzi między innymi odzysk czynników chłodniczych, a w czasie trwania swojej działalności zregenerowała już setki ton substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz wpływających na zmianę klimatu. Ta działalność ma istotny wymiar ekologiczny, gdyż pozwala ograniczać produkcję szkodliwych gazów.

Podczas Dnia Otwartego Fundacja po raz pierwszy poda do oficjalnej wiadomości informację o rozpoczęciu projektu pt. „Demonstracyjna instalacja do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych”. Projekt polega na budowie innowacyjnej na skalę światową instalacji, która umożliwi regenerację, dotychczas nie dających się przetworzyć, mieszanin czynników chłodniczych. Dzięki temu blisko 100% odpadów czynników chłodniczych będzie przetwarzanych i wprowadzanych na rynek do ponownego użycia jako pełnowartościowy produkt. To spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji znaczną redukcję emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazów), które wpływają na zmiany klimatyczne. Projekt ograniczy emisję gazów cieplarnianych równoważną około 100 tysięcy ton ekwiwalentu CO2.

Innowacyjna instalacja powstanie w Warszawie. Środki na realizację przedsięwzięcia Fundacja pozyskała z funduszy europejskich. Projekt wykonawczy instalacji zostanie sfinansowany z Programu Inteligentny Rozwój w kwocie 340 000 PLN. Natomiast etap inwestycyjny zostanie dotowany z Programu LIFE. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokości blisko 1 mln EURO, co stanowi 55% wartości projektu. Obecnie PROZON stara się pozyskać dodatkowe finansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od początku bardzo wspierał projekt na etapie wnioskowania do KE. Projekt będzie realizowany przy współpracy z polską firmą Chemat Sp. z o.o. oraz partnerem zagranicznym, firmą Ekotez spol. s r.o. z Czech.

Uczestnikami Dnia Otwartego Fundacji PROZON będą przedstawiciele administracji państwowej, instytutów naukowych, uczelni technicznych i największych firm branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Nasi najznamienitsi goście zabiorą głos w czasie części oficjalnej wydarzenia, która odbędzie się o godz. 12:00.