W grudniu 2019 r. Komisja Europejska wyznaczyła strategiczny kierunek dekarbonizacji gospodarki europejskiej do 2050 r. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W programie Europejski Zielony Ład (The European Green Deal) ogłoszono, że w 2030 roku cel dekarbonizacji – obniżenia emisji CO2 zostanie zwiększony z obecnych 40%.

Wniosek z 17.09.2020 będzie wymagał negocjacji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, zanim stanie się aktem prawnym. Odpowiedzialna za to zagadnienie komisja w Parlamencie Europejskim zajęła już stanowisko w sprawie 60% redukcji emisji w ramach dyskusji nad prawem klimatycznym do 2050 r., podczas gdy Rada państw członkowskich nie zajęła jeszcze stanowiska. Cel jest częścią szerszego dokumentu, zwanego planem klimatycznym, który przedstawia niektóre z inicjatyw, które Komisja Europejska podejmie w najbliższych miesiącach.

Kilka istotnych punktów dotyczących branży instalacyjno- grzewczej zawartych w planie klimatycznym Komisji:
• Plan przewiduje, że nadchodząca inicjatywa - fala renowacji budynków (spodziewana w połowie października) - zapoczątkuje działania mające na celu „przestawianie się instalacji grzewczych z paliw na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, upowszechnianie najbardziej efektywnych energetycznie produktów i urządzeń, wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w budynkach […] i poprawę termoizolacji w budynkach”. Przewiduje wprowadzenie instrumentów finansowych i będzie wspierać szkolenia w zakresie umiejętności w tych zakresach (s. 20).
• Komisja zmierza w kierunku włączenia budynków do EU ETS (system handlu uprawnieniami do emisji CO2), chociaż sformułowanie pozostawia możliwość innych opcji legislacyjnych (s. 14).
• W planie wspomina się o przekazywaniu dochodów z ETS gospodarstwom domowym o niskich dochodach w celu stymulowaniu przestawiania się na technologie niskoemisyjne także w takich gospodarstwach domowych - ta sekcja pozostawia otwarte drzwi do wykorzystania dochodów z ETS na renowację budynków wykorzystywanych przez mieszkańców o niskich dochodach. (str. 5 i 14).
• Charakter i poziom dzisiejszego indykatywnego celu w zakresie ogrzewania i chłodzenia ze źródeł odnawialnych, zawartego w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, może być poddany ponownej ocenie (str. 19).
• Większość oszczędności energii potrzebnych do osiągnięcia celu musiałaby pochodzić z budynków. W związku z tym Komisja określi każdą potrzebę ukierunkowanej zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (str. 20).

Następne kroki
- 5-8 października 2020 r .w Parlamencie Europejskim odbędzie głosowanie na posiedzeniu plenarnym w sprawie celu na 2030 r. i prawa klimatycznego na 2050 r.
- Połowa października 2020 r. (jak się oczekuje): Komisja Europejska opublikuje program fala renowacji budynków (the Renovation Wave for buildings).

 

Opracowanie na podstawie materiałów z EHI i Komisji Europejskiej:
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
Warszawa, 21.09.2020