Nadrzędnym celem programu „Dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych” jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych. Program dofinansowania do kredytów dla osób fizycznych budujących bądź kupujących energooszczędny dom jednorodzinny lub mieszkanie został zatwierdzony we wrześniu 2012 roku, a uruchomiony w maju 2013.

Program spotkał sie z poparciem i entuzjazmem potencjalnych beneficjentów i środowiska budowlanego bedąc bodźcem dla tego sektora na kilka lat i jednocześnie spotkał się z konstruktywną krytyką programowych wymagań technicznych, w tym ze strony naszej branży: tu znajdziesz opinie producentów rekuperatorów.

 

18.07.2013 - aktualizacja programu priorytetowego

Zarząd NFOŚiGW zaktualizował program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych, doprecyzowując wytyczne techniczne dla budynków dofinansowywanych z 29.11.2012. NFOŚiGW uwzględnił w zaktualizowanych wytycznych z 18.07.2013 uwagi zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów, projektantów i audytorów, które zostały zaopiniowane przez autorów wytycznych.

Główne zmiany wymagań z lipca 2013 polegają na:

 •     doprecyzowaniu zakresu kosztów kwalifikowanych,
 •     rozgraniczeniu wymagań dla grubości izolacji przewodów wentylacyjnych, w zależności od otoczenia i funkcji przewodów,
 •     zmianie maksymalnej wartości współczynnika poboru mocy elektrycznej i nakładu energii elektrycznej dla budynków wielorodzinnych z 0,30 na 0,35 W/(m3/h),
 •     zmianie określenia wymaganej sprawności źródeł ciepła,
 •     bardziej elastycznym podejściu przy doborze okien dla budynków,
 •     podniesieniu wartości liniowych współczynników strat ciepła mostków cieplnych w obszarze posadowienia budynku na gruncie i w przegrodach oddzielających pomieszczenia mieszkalne od garaży podziemnych,
 •     sprecyzowaniu wymagań dla sprawności central wentylacyjnych,
 •     podkreśleniu wymogu podpisania umowy na weryfikację projektu i potwierdzenie spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu, pomiędzy inwestorem a weryfikatorem,
 •     doprecyzowaniu datowania norm technicznych wymienionych w dokumencie,
 •     poprawieniu definicji powierzchni ogrzewanej w celu doprowadzenia do zgodności z innymi przepisami,
 •     uściślenie określenia obszaru budynku, dla którego należy dokonać sprawdzenia spełnienia wytycznych,
 •     doprecyzowaniu listy dokumentów przedstawianych weryfikatorowi do oceny,
 •     dostosowaniu list sprawdzających do ww. zmian oraz uzupełnieniu danych identyfikacyjnych budynku i oświadczenia weryfikatorów.

Pobierz zaktualizowany program priorytetowy w pdf: Efektywne wykorzystanie energii. Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Poniżej znajduje się wyciąg "wytycznych określających podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych" opracowany na podstawie zmienionego załącznika nr 3 do "Programu Priorytetowego - Efektywne wykorzystanie energii - Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych" z dnia 18 lipca br.

Tabela 1. Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynku jednorodzinnego w standardzie NF15 i NF40 dla układów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła

Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynku jednorodzinnego w standardzie NF15 i NF40 dla układów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła

W porównaniu do poprzedniej wersji wytycznych zmiany objęły:

2.1 „Minimalna” zastąpiono słowem „Graniczna”; dodano znak „≥” przy sprawności dla NF15 i NF40; dodano przypis 6);
2.3 i 2.4 dodano znaki „≤” przed wartościami;
2.5 uszczegółowiono grubość izolacji dla kanałów wentylacyjnych zależną od temperatury; dodano punkty od a) do d). Poprzednia wersja „Minimalna grubość izolacji przewodów wynosi 10 cm dla NF15 i NF40”;
2.6 bez zmian.

 

Tabela 2. Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynku wielorodzinnego w standardzie NF15 i NF40 dla układów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła

Tabela 2. Minimalne wymagania techniczne obligatoryjne dla budynku wielorodzinnego w standardzie NF15 i NF40 dla układów wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła

W porównaniu do poprzedniej wersji wytycznych zmiany objęły:

2.1 „Minimalna” zastąpiono słowem „Graniczna”; dodano znak „≥” przy sprawności dla NF15 i NF40; dodano uwagi 6);
2.3 i 2.4 dodano znaki „≤” przed wartościami oraz zmieniono wartości z 0,30 na 0,35;
2.5 uszczegółowiono grubość izolacji dla kanałów wentylacyjnych zależną od temperatury; dodano punkty od a) do d). Poprzednia wersja „Minimalna grubość izolacji przewodów wynosi 12 cm dla NF15 i NF40”;
2.6 bez zmian.

Przypisy do tabel 1 i 2:

5) Dopuszcza się w przypadku budynku NF 40 zastosowanie w zakresie wentylacji rozwiązań równoważnych do referencyjnego z wentylacją mechaniczną nawiewno – wywiewną z odzyskiem ciepła (zgodnie z wymaganiami określonymi w Tabelach 1 i 2) o ile dla rozwiązań tych łączne zapotrzebowanie energii na potrzeby podgrzania powietrza wentylacyjnego i energii elektrycznej na napędy urządzeń pomocniczych (wentylatory, grzałki, automatyka itp.) będzie nie większe niż w rozwiązaniu referencyjnym, czyli dla wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła. W referencyjnym harmonogramie użytkowania nie można zakładać zmniejszenia poniżej 65% obliczeniowego strumienia powietrza wentylacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Przedstawione w Wytycznych do programu wymagane sprawności procentowe dla central wentylacyjnych muszą zostać osiągnięte przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych
zgodnie z PN-EN 308.
7) GWC - oznacza konieczność zastosowania gruntowego wymiennika ciepła do powietrza wentylacyjnego dla tego standardu
8) Sprawność silników na potrzeby porównania z wymaganiami IE powinna być wyznaczana zgodnie z normą IEC 60034-2-1 Rotating electrical machines – Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding for traction vehicles) z 2007 roku.
9) Automatyka regulacyjna - centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w układ automatyki regulacyjnej umożliwiający dostosowanie wydajności wentylacji do aktualnych potrzeb. Sterowanie centralą realizowane jest za pomocą panelu znajdującego się w strefie mieszkalnej. Użytkownik musi mieć możliwość zmiany wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego w zakresie 60/100/150%, wyłączenia/włączenia centrali oraz przejścia w tryb letni (z obejściem bez odzysku ciepła lub działającym tylko wentylatorem wywiewnymi powietrzem dostającym się przez rozszczelnione okna). Regulacja wydajności może być sterowana czasowo według zadanego harmonogramu dziennego/tygodniowego.

 

Zmiany wytycznych w opinii producentów central wentylacyjnych

Rekuperatory.pl w sprawie dopłat NFOŚiGW do kredytów na budowę domu

Paweł Szyperski, Rekuperatory.pl: Przede wszystkim zostały doprecyzowane parametry z zakresu izolacji przewodów wentylacyjnych. Jest to bardzo dobre posunięcie, które pozwala mieć pewność co do lokalizacji takiej izolacji i parametrów materiału izolacyjnego o lambdzie 0,04. Z zakresu wykonawstwa niestety nie udało się wynegocjować mniejszej grubości izolacji, co w przypadku instalacji w domach jednorodzinnych, więc stosunkowo małych, jest dosyć trudne technicznie i wiąże się niejednokrotnie z koniecznością dokonania zmian, czy to w zabudowach, czy nawet w samej konstrukcji budynku. Nie jest jednak niemożliwe, bo już takowe wykonywaliśmy. Jestem także bardzo zadowolony, że doprecyzowano sprawność rekuperatora – przy takiej interpretacji można już dobrać urządzenia, które spełniają warunki dopłat.

 

Kredyty z dopłatą

W marcu br. w Warszawie przedstawiciele siedmiu banków podpisali umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące udzielania kredytów na energooszczędne mieszkania i domy, do których 300 mln zł dopłaci NNFOŚiGW. Program dopłat do domów energooszczędnych będzie trwał do 2018 roku, chociaż ze względu na zakładany czas budowy inwestycji, wydatkowanie środków zakończy się w 2022 roku. Kredyty skierowane do osób fizycznych planujących budowę domu jednorodzinnego lub kupujących dom czy mieszkanie od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej. Pierwsze kredyty zostały uruchomione w maju br.

Według wyliczeń Funduszu programem ma zostać objętych około 12 tysięcy domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Dofinansowanie będzie miało formę bezzwrotnej, częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek - roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową niezbędną do ogrzewania i wentylacji nie może przekroczyć 40 KWh na metr kwadratowy rocznie dla budynków energooszczędnych lub 15 KWh na metr kwadratowy rocznie dla budynków pasywnych.

Wysokość dofinansowania, pierwotnie planowana na niższym poziomie, po decyzjach Zarządu NFOŚiGW ostatecznie wynosi:
• dla domów jednorodzinnych:
a) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;
b) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
• dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
c) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;
d) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.
W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W razie nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

,Kredytów z dotacją NFOŚiGW kredytów na energooszczędne mieszkania i domy udzielają banki: Bank Polskiej Spółdzielczości, SGB-Bank, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska i Deutsche Bank PBC.

>>Więcej o programie kredytów z dotacją na dom

Opracowanie: Redakcja na podstawie NFOŚiGW; fot. sxc.hu